Wpłata dodatkowa uczestnika PPK – czy warto?

Każdy uczestnik PPK będzie miał prawo odkładać co miesiąc więcej środków niż podstawowa wpłata w wysokości 2% wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa do PPK możliwa będzie do zadeklarowania w każdej chwili i w każdej chwili będzie można się z niej wycofać.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych określiła zarówno minimalną wysokość wpłaty dokonywanej do PPK przez uczestnika jak również wysokość dodatkowych oszczędności, które uczestnik będzie mógł przekazywać. Możliwość przekazywania wpłaty dodatkowej do PPK, finansowanej ze środków uczestnika, określona została na maksymalnie 2,0% wynagrodzenia, co oznacza, że uczestnik może łączenie wpłacić do PPK 4,0% wynagrodzenia.

Warto zauważyć, że długoterminowe oszczędzanie pozwala na zbudowanie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych świadczeń. Możliwość przekazywania dodatkowych środków, które będą inwestowane na rynku kapitałowym przy ustawowo ograniczonym limicie wynagrodzenia za zarządzanie, sprawia, że inwestowanie w ramach PPK będzie konkurencyjną wobec innych form inwestowania formą budowania oszczędności.

Warto także zauważyć, że możliwość dokonywania zmiany sposobu finansowania poprzez skierowanie środków do innego funduszu zdefiniowanej daty pozwala na efektywne i elastyczne zarządzanie aktywami w ramach PPK. Można się zatem spodziewać, że wiele osób, które już dzisiaj korzysta z programów długoterminowego oszczędzania, wybierać będzie Pracownicze Plany Kapitałowe jako wiodącą formą własnych oszczędzania o quasi-emerytalnym przeznaczaniu.

Jednoznacznie pozytywnie należy także określić możliwość zmiany wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK. Prawo do zmiany wysokości wpłaty realizowane będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dyspozycję o dodatkowych wpłatach do PPK. Mechanizm ten pozwoli zaplanować wysokość oszczędności, a także pozwoli dokonywać modyfikacji w sytuacji, gdy uczestnik PPK będzie chciał obniżyć lub zrezygnować z wpłaty do PPK.

Stan prawny 25 marca 2019 r.