Wsparcie instytucji finansowej dla pracodawców i osób zatrudnionych

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK dokonywany jest m.in. przy uwzględnieniu warunków gromadzenia środków. Sformułowanie to pozwala, aby jako kryterium wyboru instytucji finansowej wziąć pod uwagę oferowane wsparcie dla pracodawcy.

Pracownicze Plany Kapitałowe, jako forma długoterminowego oszczędzania, opierają się na zasadzie obowiązkowego wdrożenia przez pracodawców. Każdy podmiot zatrudniający, chociażby zatrudniał tylko jedną osobę, będzie obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie i udostępnienia osobom zatrudnionym możliwości oszczędzania w PPK. Jednak każdy pracodawca inaczej postrzega PPK oraz w inny sposób chce zrealizować ustawowe obowiązki.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie dopuszcza możliwości oferowania korzyści finansowych dla pracodawców, ale umożliwia współpracę między zatrudniającym a instytucją finansową przy wdrożeniu PPK. Współpraca ta może przyjmować formę udostępnienia narzędzi informatycznych do obsługi PPK, przeprowadzania szkoleń dla pracowników, którzy obsługiwać będą funkcjonowanie planu kapitałowego, udostępnienie materiałów komunikacyjnych, takich jak ulotki, plakaty, webinaria czy podcasty, które mają wspierać wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie. Co więcej, instytucja finansowa może wspierać podmiot zatrudniający w realizacji obowiązków informacyjnych w PPK, a także zapewniać serwis i obsługę na etapie funkcjonowania produktu długoterminowego oszczędzania.

Z perspektywy osób zatrudnionych warto także zwrócić uwagę, czy instytucją finansowa skłonna będzie do cyklicznego przekazywania informacji o wynikach finansowych, informowania związków zawodowych o funkcjonowaniu produktu, czy oferowania dodatkowych korzyści dla samych zatrudnionych.