Pierwsze oferty na prowadzenie PPK już dostępne na portalu www.mojeppk.pl

Po wielu miesiącach oczekiwania na rządowym portalu www.mojeppk.pl pojawiły się pierwsze oferty instytucji finansowych na zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Wielu pracodawców skomentowało powyższe stwierdzeniem „nareszcie”, bo rzeczywiście terminy wdrożenia PPK są dosyć sztywne, a czas płynie tylko w jedną stronę. Co więcej utworzenie PPK to proces wieloetapowy, dosyć skomplikowany i zajmujący czas. Dlatego fakt, że pierwsze oferty zostały już upublicznione, należy ocenić pozytywnie.

Opublikowano oferty pięciu pierwszych instytucji finansowych

W pierwszym rzucie w dniu 16 maja 2019 roku opublikowano pięć ofert. Są to, w kolejności alfabetycznej, ofert następujących podmiotów: AEGON PTE, AXA TFI, ESALIENS TFI, PKO TFI oraz PZU TFI. Z doniesień medialnych z ostatnich tygodni wynika, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać uzupełnienia oferty prezentowanej na portalu o kilku kolejnych oferentów. Pierwsza analiza tego, co oferują nam instytucje finansowe wskazuje, że z pewnością będzie z czego wybierać.

Wynagrodzenie za zarządzanie tylko takie jak na portalu

Czas na głębsze analizy szczegółów poszczególnych ofert jeszcze przed nami. Należy też pamiętać, że to, co zostało opublikowane na portalu emerytalnym, to warunki minimalne, a poszczególne instytucje finansowe mogą swoim klientom oferować warunki korzystniejsze. Jednakże nie może dotyczyć to wysokości wynagrodzenia za zarządzanie w ramach poszczególnych funduszy zdefiniowanej daty, które to stawki muszą, w ramach poszczególnych funduszy zdefiniowanej daty, być równe dla wszystkich uczestników danego funduszu. Powyższe wynika wprost z przepisów ustawy o PPK i oznacza, że wartość procentowa stawki wynagrodzenia za zarządzanie PPK przedstawiona przez daną instytucję finansową na portalu ma charakter wiążący i nie podlega negocjacjom.

Kto jest najtańszy w przypadku funduszu 2060

Zgodnie z przewidywaniami większość instytucji finansowych w zakresie wysokości wynagrodzenia za zarządzenie funduszami zdefiniowanej daty przyjęła poziomy niższe niż maksimum ustawowe, które w ustawie o PPK określono na poziomie 0,5% wartości aktywów netto jako wynagrodzenia za zarządzanie oraz poziom 0,1% aktywów netto jako wynagrodzenie z osiągnięty wynik. Spośród pierwszych 5 oferentów (porównując ofertę na fundusz zdefiniowanej daty 2060) najdroższą ofertę w pierwszym roku oszczędzania ma AXA TFI (0,5%), następnie dwa AEGON I ESALIENS oferują opłatę 0,49%, a najtańsze jak na razie są PZU TFI oraz PKO TFI z opłatą 0,45% w tym funduszu. Dodatkowo należy pamiętać, że niektórzy oferenci zapowiadają czasowe promocje w postaci niepobierania żadnych opłat w pierwszych miesiącach oferowania produktów PPK.

Pozornie duże zróżnicowanie ofert

Pierwszym wrażeniem z lektury opublikowanych informacji jest dosyć duże zróżnicowanie poszczególnych ofert pod względem poziomu szczegółowości i rozmiarów oferty oraz dokumentów formalnych składających się na PPK, przy jednoczesnej stosunkowo dużej powtarzalności w poszczególnych ofertach postanowień dotyczących polityki inwestycyjnej. Widać tutaj dosyć duży stopień szczegółowego uregulowanie kwestii inwestycyjnych już na poziomie przepisów samej ustawy o PPK, które potem są prawie wprost kopiowane do treści dokumentów składających się na poszczególne produkty PPK. Teraz każdy pracodawca dokujący wyboru instytucji finansowej z pewnością będzie miał co porównywać.

Jak podejść do wyboru instytucji finansowej

Każdy podmiot zatrudniający zobowiązany do utworzenia PPK w przewidzianym przepisami terminie winien porównać oferty znajdujące się na portalu www.mojeppk.pl i wybrać swojego usługodawcę. Przedmiotowy wybór powinien zostać dokonany w szczególności zgodnie z kryteriami wskazanym w treści ustawy o PPK. Ale powyższe nie oznacza, że zobowiązany jest wyłącznie do kierowania się w wyborze tylko tymi kryteriami ustawowymi. Możliwe jest bowiem uzupełnienie kryteriów o własne. Portal emerytalny należy potraktować jako bazę wiedzy, zapoznanie z którą powinno stanowić podstawę do podejmowania dalszych działań przez podmiot zatrudniający.

Wskazane w miarę szybkie podjęcie działań

Stopień skomplikowania PPK, a w szczególności wyzwania administracyjne jakie czekają pracodawców w związku z tworzeniem PPK wskazują, że bardzo efektywnym rozwiązaniem jest współpraca z wybraną instytucją finansową już od samego początku tworzenia PPK. Dlatego rekomendowanym rozwiązaniem jest w miarę szybkie podjęcie działań i wybór instytucji finansowej, z którą będzie się tworzyć PPK. Podmioty zatrudniające powyżej 250 osób powinny również pamiętać, że takiej samej sytuacji czasowej jak one jest jeszcze kilka tysięcy pracodawców.