Zleceniobiorcy są także objęci systemem PPK

Pracownicze plany kapitałowe mają być w założeniu powszechnym systemem dodatkowego gromadzenia kapitału przeznaczonym dla różnych grup osób zatrudnionych. Powyższe znajduje odzwierciedlenie nie tylko w fakcie obligatoryjnego tworzenia PPK przez podmioty zatrudniające, ale także w zakresie podmiotowym, to jest w obszarze objęcia możliwością uczestnictwa w PPK nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, ale także na podstawie innych tytułów zatrudnienia, w tym w szczególności umów zlecenia. W praktyce zleceniobiorcy, obok pracowników, są najliczniejszą grupą uczestników PPK ze względu rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę do powstania stosunku uczestnictwa w PPK

Kiedy zleceniobiorca zostanie uczestnikiem PPK

Zleceniobiorcy podlegają przepisom ustawy o PPK. Jednakże nie każdy zleceniobiorca jest osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Do tego, aby od danej umowy zlecenia były naliczone wpłaty do PPK niezbędne jest, aby ta umowa zlecenia była obowiązkowym tytułem do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dopiero taka umowa powoduje, że dany zleceniobiorca jest osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK, a co za tym idzie – jeśli zostają spełnione inne przesłanki, to musi on zostać zapisany do PPK (stać się uczestnikiem PPK), a następnie z tego stosunku uczestnictwa w PPK muszą być naliczane wpłaty do PPK.

Przesłanki uczestnictwa zleceniobiorców w PPK

Przesłanki uczestnictwa zleceniobiorców w PPK są tożsame jak w przypadku innych grup osób zatrudnionych. Jest to więc przede wszystkim wiek danego zleceniobiorcy oraz staż zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym. I tak przykładowo zleceniobiorca w wieku lat 28, zostanie zapisany automatycznie do PPK po upływie 3 miesięcy trwania umowy zlecenia, a zleceniobiorca w wieku lat 68, który wcześniej pracował w danym podmiocie zatrudniającym na podstawie umowy o pracę, ale rozwiązał umowę o pracę w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych, a następnie zawarł ze swoim byłym pracodawcą umowę zlecenia, zostanie zapisany do PPK praktycznie od pierwszego dnia swojego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w tym podmiocie zatrudniającym. Z dniem zapisania do PPK (co następuje w postaci umieszczenia danych danej osoby zatrudnionej na liście stanowiącej załącznik do umowy o prowadzenie PPK zawieranej w danym podmiocie zatrudniającym) zleceniobiorca staje się uczestnikiem PPK. Tak więc obok oskładkowania umowy zlecenia kluczowe znaczenie ma wiek danego zleceniobiorcy.

Prawa i obowiązki zleceniobiorców w PPK

Uczestnikowi PPK, który jest zleceniobiorcą, przysługują takie same uprawnienia oraz spoczywają na nim takie same obowiązki jak w przypadku innych uczestników PPK zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym na podstawie innych tytułów prawnych. W szczególności zleceniobiorca uczestniczący w PPK posiada takie same uprawnienia w zakresie wszelkich wpłat uczestnika oraz podmiotu zatrudniającego, jak też do otrzymania zasileń ze środków publicznych, tak jak przykładowo pracownicy uczestniczący w PPK. Ewentualne różnice mogą jednak wynikać ze źródeł zakładowego prawa pracy obowiązujących w danym podmiocie zatrudniającym, które to źródła ze swej istoty nie obejmują innych kategorii osób zatrudnionych niż pracownicy. Zleceniobiorcy posiadają tożsame uprawnienia w PPK, z innymi grupami osób zatrudnionych, np. w zakresie polityki inwestycyjnej czy zasad wycofania środków z PPK.

Możliwość rezygnacji z PPK przez zleceniobiorcę

Zleceniobiorca spełniający przesłanki do uczestnictwa PPK nie ma obowiązku uczestnictwa w danym PPK. Jeśli nie jest on zainteresowany gromadzeniem oszczędności w tej formie, to może skorzystać z uprawnień, jakie dają mu w tym zakresie przepisy ustawy o PPK. W tym celu zleceniobiorca może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację rezygnacji w wpłat do PPK na piśmie, na urzędowym wzorze ustalonym przez Ministra Finansów. W zależności od tego, czy taka deklaracja zostanie złożona przez zleceniobiorcę będącego osobą zatrudnioną, czy już uczestnikiem PPK, to będzie ona wywoływała podobne, ale różne skutki. Jeśli bowiem zleceniobiorca złoży podmiotowi zatrudniającemu deklarację rezygnacji z wpłat posiadając status osoby zatrudnionej, to nie zostanie przez podmiot zatrudniający zapisany do PPK i nie stanie się uczestnikiem PPK. Natomiast jeśli podmiotowi zatrudniającemu deklarację rezygnacji z wpłat do PPK złoży zleceniobiorca już będący uczestnikiem PPK, to nie będą z tytułu tej umowy zlecenia naliczane wpłaty do PPK.