ZUS zbliża się do PPK

U niektórych pracodawców operacyjne uruchomienie PPK, rozumiane jako naliczanie pierwszych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, może nastąpić już w miesiącu sierpniu 2019 roku. Będzie to miało miejsce w przypadku tych podmiotów, które umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK zawierają w lipcu 2019 roku. W takim przypadku pracodawcy będą zobowiązani odprowadzić pierwsze wpłaty do PPK już do połowy sierpnia 2019 roku. Problem w tym, że na dzień dzisiejszy nie ma przepisów wykonawczych oraz odpowiednich formularzy, które pozwolą pracodawcom wykonać swoje obowiązki zgodnie z przepisami ustawy o PPK.

Wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające

Ustawa o PPK, wśród różnych rodzajów zasileń do PPK, przewiduje dwa rodzaje wpłat finansowanych przez podmioty zatrudniające (pracodawców). Są to wpłata podstawowa wynosząca 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK, oraz wpłata dodatkowa, która może być przyznana w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Pierwsza z wpłat ma charakter obligatoryjny i musi być dokonywana w przypadku uczestnictwa w PPK, a istnienie wpłaty dodatkowej jest fakultatywne i uzależnione od wewnętrznych regulacji w ramach danego podmiotu zatrudniającego. Wszystkie wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dochód pracownika ze stosunku pracy, od którego pracownik zobowiązany jest zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Otrzymywanie przez uczestnika PPK wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający jest uzależnione wyłącznie od uczestnictwa danej osoby w PPK.

Zwolnienie ze składek wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 5 ustawy o PPK wpłaty do PPK finansowane przez podmioty zatrudniające nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należy podkreślić, że zwolnienie to dotyczy obydwu rodzajów wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, to jest tak wpłaty podstawowej, jak też wpłaty dodatkowej. W tej sytuacji powstanie pytanie o techniczne aspekty rozliczenia tych kwot w systemie kadrowo płacowym pracodawcy, a w szczególności o raportowanie w dokumentach rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Imienne raportowanie w ZUS RCA

Znanym wszystkim osobom zajmującym się płacami jest formularz ZUS RCA, który jest miesięcznym raportem imiennym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Podstawą prawną dla istnienia tego formularza jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. Niestety na dzień dzisiejszy przedmiotowe rozporządzanie nie zawiera wzoru formularza ZUS RCA, który uwzględniałby fakt istnienia pracowniczych planów kapitałowych oraz opisanych powyżej wpłat finansowanych przez podmioty zatrudniające, które to wpłaty nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Konieczna nowelizacja rozporządzenia

Zgodnie z informacjami upubliczniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie trwają już prace nad modyfikacją treści formularza ZUS RCA. Żeby to było możliwe, potrzebna jest odpowiednia zmiana treści przedmiotowego rozporządzenia. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kiedy ona nastąpi. Z zapowiedzi organu rentowego opublikowanych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że może to nie nastąpić zbytnio szybko.

Planowany stan docelowy od 2020 roku

W celu zaadresowania wyzwań wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych planowana jest modyfikacja formularza ZUS RCA w ten sposób, że w raporcie dodane zostanie nowe pole 28 w bloku III.B.. Zostanie one zatytułowane jako „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego planu kapitałowego”. Zgodnie z zapowiedziami organu rentowego w tym polu 28 podmiot zatrudniający będzie wykazywał kwotę wpłat finansowanych przez niego do PPK (tak wpłaty podstawowej, jak też wpłaty dodatkowej). Zgodnie zapowiedziami przedmiotowe zmiany w treści imiennego raportu ZUS RCA (z dodanym nowym polem nr 28) są planowane dopiero od stycznia 2020 roku.

ZUS radzi co robić do końca 2019 roku

Formalnie na dzień dzisiejszy nie ma jednak podstawy prawnej do dokonywania przez podmioty zatrudniające rozliczenia wpłat z tytułu pracowniczego planu kapitałowego w formularzu ZUS RCA. Innymi słowy mimo istnienia podstawy prawnej do nienaliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotach wpłat do PPK (co wynika ze wspomnianego art. 26 ust. 5 ustawy o PPK), to pracodawcy nie mają technicznie możliwości zaraportowania tego posługując się obowiązującymi formularzami. Natomiast na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdujemy informację, że w okresie przejściowym, to jest od lipca do grudnia 2019 roku, kwotę dotyczącą pracowniczego planu kapitałowego należy wykazywać w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27. Pole to zatytułowane jest „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego”.

Bez żadnego trybu

To dobrze, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zauważył wyzwanie wynikające z PPK, i że zaadresował ten temat. Problem w tym, że komunikat ZUS opublikowany na stronie internetowej zakładu nie jest jakimkolwiek źródłem prawa, a informacja o tym, żeby w jednym miejscu formularza raportować dane dotyczące innego rozwiązania nie jest także czymś na czym poważny pracodawca powinien się opierać. W świetle powyższe jak najszybsza nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia jest rozwiązaniem jak najbardziej pożądanym. Nie powinno się czekać na rok 2020.

Stan prawny 15 lipca 2019 roku.