Co zrobić, gdy pracodawca nie zapisał zatrudnionego do PPK?

Do obowiązków podmiotu zatrudniającego należy zawarcie umowy o prowadzenie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Od tej chwili stają się oni uczestnikami PPK. Jednak co zrobić, gdy pomimo obowiązku podmiot zatrudniający nie zapisze pracowników?

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych automatycznie do PPK zapisane zostają osoby zatrudnione, które posiadają obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz są w wieku 18-55 lat. Z kolei osoby w wieku 55-70 lat do PPK zapisane zostaną, jeśli złożą podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o woli rozpoczęcia oszczędzania oraz legitymują się 3-miesięcznym okresem zatrudnienia.

Powstanie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie w okresie wdrożenia PPK wynika ze stanu zatrudnienia podmiotu zatrudniającego ustalanego na 31 grudnia 2018 roku – co najmniej 250 osób zatrudnionych, 30 czerwca 2019 – co najmniej 50 osób zatrudnionych, lub 31 grudnia 2019 roku – co najmniej 20 osób zatrudnionych. Jeśli podmiot zatrudniający należy do jednostek sektora finansów publicznych albo zatrudnia co najmniej jedną osobę także będzie obowiązany wdrożyć PPK, a właściwym terminem stosowania przepisów będzie 1 stycznia 2021 roku.

Zrzut ekranu 2020-02-12 o 13.13.12.png
Po wdrożeniu PPK obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej powstaje po 3-miesięcznym okresie zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym. Wówczas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który upłynął okres uprawniający do przystąpienia do PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek (jeśli spełnione są pozostałe przesłanki) zapisać zatrudnionego do PPK poprzez uzupełnienie listy uczestników będącej załącznikiem do umowy o prowadzenie PPK.

Jednak w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie wykona tego obowiązku, albo wykona obowiązek z opóźnieniem, naraża się na sankcję karną w postaci grzywny od 1000 zł do 1 000 000 zł. Co więcej, podmiot zatrudniający obowiązku jest dokonać zaległych wpłat do PPK za uczestnika, gdyż zgodnie z prawem w pierwszym dniu po upływie wymaganego przepisami terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK uważa się za wówczas zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK.