Czy warto zmieniać fundusz zdefiniowanej daty?

Ustawa o PPK przewiduje, że każdy uczestnik zapisany zostanie do właściwego ze względu na osiągnięcie 60 roku życia funduszu zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna tego funduszu będzie zatem dostosowana do wieku uczestnika i stanowić ma „złoty środek” między efektywnością a bezpieczeństwem oszczędzania. Czy i kiedy warto zatem zmienić FZD?

Każdy z oszczędzających w ramach PPK będzie gromadzić środki w fundusz zdefiniowanej daty (FZD) właściwego ze względu na wiek uczestnika. Przyporządkowanie to zostanie wykonane w sposób automatyczny przez instytucję finansową i nie wymaga dodatkowej aktywności ze strony podmiotu zatrudniającego.

W ramach FZD środki uczestników lokowane będą w instrumenty dłużne (obligacje) i instrumenty udziałowe (akcje). Proporcje podziału tych instrumentów w ramach alokowanych środków zależeć będą od polityki inwestycyjnej funduszu. Fundusz przeznaczony dla osób młodszych, którym do 60 roku życia pozostało więcej czasu, będzie więcej środków inwestował w akcje. Fundusz dla osób, którym do 60-tki zostało mniej czasu, będzie bardziej bezpieczny i znacząca część środków inwestowana będzie w papiery dłużne. Co ważne, wraz ze zbliżaniem się do 60 roku życia fundusze będą automatycznie dostosowywać się do oczekiwań uczestników, co będzie się wiązało z mniejszym udziałem inwestycji w akcje, a większym znaczeniem obligacji w portfelu PPK. W praktyce uczestnik PPK, za którego podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, nie podejmując żadnych decyzji stanie się inwestorem na rynku kapitałowym i będzie oszczędzał w sposób adekwatny do swojego wieku.

Ustawodawca dał jednak prawo uczestnikom PPK, aby jeśli zechcą, zmienili fundusz zdefiniowanej daty. Wówczas uczestnik powinien złożyć stosowny wniosek do instytucji finansowej, w którym wskaże, jaką operację chce wykonać. Do możliwych dyspozycji uczestnika należą trzy działania:

zmiana alokacji dotychczas zgromadzonych środków i przekazanie ich do innego funduszu zdefiniowanej daty, np. z FZD 2050 na FZD 2030, aby lokowane uprzednio środki były inwestowane w sposób bardziej bezpieczny, natomiast nowe środki nadal inwestowane są w ramach FZD 2050;
zmiana funduszu, w ramach którego inwestowane będą nowe środki, np. zostawienie dotychczasowych środków w ramach FZD 2050 i wybranie FZD 2060 jako funduszu, w którym inwestowane będą nowe środki;
zmiana alokacji dotychczas zgromadzonych środków oraz zmiana funduszu, w ramach którego inwestowane będą nowe środki, np. przejście wszystkich środków z FZD 2030 na FZD 2050 oraz dyspozycja, aby wszystkie nowe środki inwestowane były w FZD 2050.
Niezależnie od wybranej strategii inwestycyjnej, uczestnik PPK powinien mieć świadomość, że inwestowanie na rynku kapitałowym zawsze wiąże się z ryzykiem.