Dobrowolny ZUS a PPK

Nasz system ubezpieczeń społecznych nie należy do najprostszych. Dlatego też nie może dziwić, że także na styku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i PPK pojawiają się wątpliwości. Jedną z takich kwestii jest sytuacja z perspektywy uczestnictwa w PPK osób, które pozostają w zatrudnieniu i z ich umów np. zlecenia opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS, ale nie mają one charakteru obowiązkowego. Czy w takim przypadku mogą czy też muszą te osoby uczestniczyć w PPK?

Okres zatrudnienia w rozumieniu ustawy o PPK

Przepisy ustawy o PPK są dosyć proste. Stanowią one, że okresem zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK, są wyłącznie te okresy, podczas których dana osoba zatrudniona podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. To jest tylko wtedy, gdy dana umowa zlecenia stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, to okres trwania takiej umowy jest okresem zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK i tylko wtedy od wynagrodzenia za taki okres mogą być naliczane wpłaty do PPK.

Co nie jest okresem zatrudnienia w PPK

A contrario do powyższego do okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK, nie należy wliczać okresów, podczas których dana osoba podlegała dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych oraz okresów zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy PPK. Powyższe wynika z faktu, że osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów niż wymienione w katalogu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK nie spełniają definicji osoby zatrudnionej, do której odwołuje się dyspozycja art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK, który to przepis definiuje okres zatrudnienia.

Konsekwencje bezpodstawnego naliczenia wpłat do PPK

Należy pamiętać, że na podstawie dyspozycji art. 25 ust. 6 ustawy o PPK, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czyli jak to mówi się popularnie, ale nie prawidłowo – nie jest od nich naliczany ZUS. Natomiast konsekwencją naliczenia wpłat do PPK w przypadku braku podstawy prawnej (czyli przykładowo od wynagrodzenia z umowy zlecenia podlegającego dobrowolnym składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) będzie to, że taka wpłata do PPK zostanie bezzasadnie nie oskładkowana. Pracodawca musi się w takim przypadku liczyć z negatywnymi konsekwencjami ze strony ZUS, tak samo jak w każdym innym przypadku, gdy wpłaca nieoskładkowane świadczenie bez zaistnienia podstawy prawnej do zwolnienia z naliczenia składek.

Stan prawny na 17 lutego 2020 roku.