Forma skladania deklaracji rezygnacji z wplat do PPK w dobie Covid 19

Obecna wyjątkowa sytuacja szalejącego po Polsce koronawirusa formalnie nie zmienia stanu prawnego w zakresie PPK, poza planowanym odroczeniem w czasie tworzenia PPK dla podmiotów zatrudniających średniej wielkości. Sytuacja taka, w tym przykładowo ograniczenie możliwości bezpośrednich kontaktów między pracownikiem a pracodawcą, a także znacząco utrudniony dostęp do placówek pocztowych, siłą rzeczy musi budzić pytanie o konieczność rygorystycznego stosowania się nie niektórych sformalizowanych wymogów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dlatego też powstaje słuszne pytanie, czy w obecnej sytuacji pracodawca może akceptować otrzymywanie od pracowników skanów deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK.

Stan prawny

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych są jasne i jednoznaczne. Zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 tej ustawy deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK składana jest przez uczestnika PPK lub przez osobę zatrudnioną nie będącą jeszcze uczestnikiem PPK. Przepis ten wskazuje wyraźnie na możliwość zrezygnowania z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Co więcej, rozporządzenie wykonawcze do ustawy określa wzór przedmiotowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co może zrobić pracownik zgodnie z przepisami?

W świetle obowiązujących przepisów czy to osoba zatrudniona, czy to uczestnik PPK, chcąc złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, powinien wydrukować na papierze przedmiotową deklarację, wypełnić ją, a następnie opatrzyć własnoręcznym podpisem. To wskazuje przewidziana w ustawie forma pisemna. Następnie taki dokument powinien trafić do pracodawcy prowadzącego PPK. I tu zaczyna się wyzwanie. Bo najlepiej byłoby, żeby do pracodawcy ta kartka papieru trafiła w oryginale w postaci materialnej. Wtedy dopiero możemy mówić o złożeniu deklaracji rezygnacji z wpłat w formie pisemnej. Tak powinno być w normalnych czasach.

Prawo a rzeczywistość

Dzisiaj, w sytuacji ograniczeń związanych z poruszaniem się, zaleceń dotyczących niewychodzenia z domu, świadczenia w miarę możliwości pracy w postaci zdalnej tego rodzaju oczekiwanie składania przez uczestników PPK i osoby zatrudnione deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK w formie pisemnej zdaje się być oderwane od rzeczywistości. Dlatego też moim zdaniem obecnie, właśnie ze względu na szczególną sytuację, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, w sytuacji, w której istnieją obiektywne trudności z funkcjonowaniem w postaci dokumentowej, powinno się w praktyce dopuścić inne sposoby wyrażania woli przez zainteresowanego.

Można przysłać skan

W świetle wszelkich okoliczności, obecnie w okresie epidemii, jeśli uczestnik PPK lub osoba zatrudniona prześlą do pracodawcy skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego przez siebie dokumentu deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK, a później w pierwszym możliwym terminie taka osoba dostarczy oryginał do pracodawcy (osobiście albo pocztą,) to należy uznać, że skutecznie zrezygnowała ona z dokonywania wpłat do PPK. W takim przypadku podmiot zatrudniający powinien zachować się tak, jakby otrzymał papierową wersję dokumentu i powinien zaprzestać naliczania wpłat do PPK.

Stan prawny: 25 marca 2020