Kolejna nowelizacja ustawy o PPK

Obecnie, wedle stanu na połowę lutego 2020 roku, na etapie prac w komisjach sejmowych znajduje się projekt ustawy przekształcającej system otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE). Planowana zmiana jest istotna dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) nie tylko dlatego, że w istotnym stopniu modyfikuje sytuację części z nich w zakresie tzw. drugiego filaru systemu zabezpieczenia emerytalnego, ale także przede wszystkim dlatego, że planowana nowelizacja ustawy o OFE obejmuje także przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Pociąg PPK ruszył

Pociąg PPK powoli, ale skutecznie rusza. To jest w odstępach półrocznych coraz to nowe grupy pracodawców obejmowane są stosowaniem przepisów ustawy o PPK, a w konsekwencji kolejne liczne tysiące osób zatrudnionych stają się uczestnikami systemu PPK. Początkowo jeszcze w 2019 roku PPK rozpoczęły funkcjonowanie w największych podmiotach zatrudniających ponad 250 osób. Obecnie, w pierwszej połowie 2020 roku, systemem PPK obejmowani są pracodawcy średniej wielkości. Druga połowa 2020 roku to podmioty liczące od 20 do 49 osób zatrudnionych, a w 2021 roku dołączą pozostali mniejsi pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych. System PPK już działa, a pierwsze wpłaty oraz inne podejmowane działania sprawdzają w praktyce postanowienia poszczególnych przepisów ustawy o PPK.

Dotychczasowe nowelizacje ustawy o PPK

Podstawą prawną systemu jest ustawa o PPK z dnia 4 października 2018 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ustawa ta była już przedmiotem dwukrotnej nowelizacji. Po raz pierwszy była ona nowelizowana w maju 2019 roku, która to nowelizacja przede wszystkim zniosła tzw. limit 30-krotności w przypadku naliczania podstawy wpłat do PPK. Po raz drugi przepisy ustawy o PPK zostały w jednym miejscu zmienione latem 2019 roku, a ta nowelizacja dotyczyła jednej kwestii związanej z zamówieniami publicznymi.

Najnowsza planowana nowelizacja

Do laski marszałkowskiej został złożony rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Druk Sejmowy 114, który wpłynął do Sejmu w dniu 20 grudnia 2019 roku. Projekt ten przewiduje zmianę kilkudziesięciu przepisów ustawy o PPK, z których ponad 95% ma charakter techniczny i porządkujący nazewnictwo w ustawie o PPK w związku z przekształceniami OFE. Jednakże warto zwrócić uwagę na kilka nowo dodanych przepisów, które co prawda nie wpływają bezpośrednio na uprawnienia i obowiązki pracodawców prowadzących PPK, ale mogą mieć znaczenie dla samych uczestników PPK.

Nowe obowiązku informacyjne instytucji finansowych w PPK

W ramach planowanego nowego art. 52a ustawy o PPK zostaną nałożone na instytucje finansowe nowe obowiązki informacyjne oraz sprawozdawcze w stosunku do organu nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego w zakresie okresowego oraz bieżącego przekazywania informacji służących ocenie zgodności działalności danej instytucji finansowej w obszarze PPK. Ustawodawca planuje, że przedmiotowe sprawozdania oraz informacje będą przekazywane do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego. Jednocześnie przepis ten zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia w drodze rozporządzenia wykonawczego do ustawy o PPK tak szczegółowego zakresu okresowych sprawozdań i bieżących informacji, jak też sposobu i terminów ich przekazywania organowi nadzoru. Nowo wprowadzane obowiązki nie dotyczą bezpośrednio uczestników systemu PPK, ale z pewnością są dla nich zmianą korzystną, gdyż wprowadzając nowe narzędzia kontrolne nad instytucjami finansowymi i zwiększają przez to bezpieczeństwo gromadzenia środków w ramach PPK

Nowe kary pieniężne ramach PPK

Większość zmian planowanych w ustawie o PPK jest konsekwencją przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych i w konsekwencji potrzebą odpowiedniej modyfikacji treści przepisów. Zmiany te w większości posiadają charakter techniczny i nie wpływają bezpośrednio na prawa i obowiązki podmiotów zaangażowanych w PPK. Jednak należy zauważyć, że jedną z najważniejszych modyfikacji przepisów ustawy o PPK jest wprowadzenie dwóch nowych przepisów, które pozwalają na nakładanie przez organ nadzoru kar pieniężnych na podmioty zarządzające funduszami zdefiniowanej daty w ramach PPK z tytułu nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w poszczególnych przepisach ustawy o PPK. Nowe kary pieniężne mogą wynosić nawet do 3 000 000 zł. Kary mogą zostać nałożone na podmiot zarządzający instytucją finansową z tytułu niewykonywania obowiązków informacyjnych tak w stosunku do organu nadzoru, jak też w stosunku do uczestników PPK. Natomiast nowo wprowadzony przepis art. 110 ust. 4 ustawy o PPK daje możliwość nałożenia przez organ nadzoru kary na zarządzających funduszem zdefiniowanej daty w ramach PPK, jeśli dana instytucja finansowa nie wykonuje lub nie wykonuje należycie swoich obowiązków w zakresie przekazywania informacji do ewidencji PPK. Wprowadzenie tych nowych kar pieniężnych nie dotyczy bezpośrednio uczestników systemu PPK, ale pośrednio jest to działanie w interesie uczestników PPK, gdyż zwiększa to bezpieczeństwo gromadzenia środków w ramach PPK.

Znaczenie nowelizacji dla obecnie działających PPK

Procedowana obecnie nowelizacja ustawy o PPK (luty 2020) nie powoduje automatycznie konieczności zmian treści umów składających się na już obecnie utworzone PPK, jak też co do zasady nie zmienia też w zasadniczy sposób wzorców umownych stosowanych w obrocie.

Stan prawny na 11 lutego 2020 roku, etap legislacyjny.