Koszty oszczędzania w PPK

Usługa zarządzania oszczędnościami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wiąże się z opłatami i kosztami działania funduszy. Ustawodawca bardzo restrykcyjnie podszedł do opłat w PPK czyniąc oszczędzanie w tej formie jednym z najtańszych rozwiązań.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o PPK instytucja finansowa może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto. Dodatkowo instytucje finansowe, które uzyskają najwyższe stopy zwrotu uprawnione będą do pobrania z aktywów funduszu dodatkowo 0,1% wartości aktywów jako premię za dobre wyniki. Mechanizm ten ma doceniać trafne inwestowanie i promować dbałość o środki uczestników PPK.

Oprócz wynagrodzenia za zarządzanie instytucja finansowa może pobierać opłaty za dokonanie konwersji lub zamiany. Działania te wiążą się ze zmianą funduszu zdefiniowanej daty. Jednak realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian jest bezpłatna

Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania funduszy zdefiniowanej daty. Dlatego też przewidziane zostało, że wydatki związane z wynagrodzeniem depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty, czy związane z prowadzeniem rejestru uczestników, a także inne prowizje i opłaty pobierane będą z aktywów funduszu.

Nie jest jednak dozwolonym pobieranie opłat manipulacyjnych związanych z usługami komunikacyjnymi realizowanymi przez instytucję finansową czy innych opłat związanych z realizacją uprawnień uczestników PPK.

Wybierając instytucję finansową warto więc zwrócić uwagę na jakim poziomie określone zostały opłaty związane z funkcjonowaniem funduszy.

Należy podkreślić, że podmiot zatrudniający nie przekazuje wprost żadnych środków finansowych będących opłatami związanymi z funkcjonowaniem PPK. Ekonomicznym kosztem podmiotu zatrudniającego jest zatem wyłącznie wpłata do instytucji finansowej oraz wypełnianie obowiązków związanych z naliczaniem i przekazywaniem wpłat.