Niezbędna przerwa 10 dni roboczych między terminami zawarcia umów w PPK

Bez względu na wielkość pracodawcy liczoną liczba osób zatrudnionych, warto pamiętać o terminach, jakie w tym zakresie zawierania umów składających się na PPK: umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, nakłada na pracodawców ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Umowy składające się na PPK

Zapewne już wszyscy wiedzą, że na PPK składają się dwie umowy. Ale mimo to warto przypomnieć, że są to:

umowa o zarządzanie PPK, która jest zawierana między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową (funduszem zdefiniowanej daty) wyłonioną do zarządzania PPK w tym podmiocie zatrudniającym;
umowa o prowadzenie PPK, zawierana także faktycznie między instytucją finansową a podmiotem zatrudniającym, ale w tym przypadku działa on w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, które na skutek zawarcia tej umowy staną się uczestnikami PPK.
Okres zawierania umów o zarządzanie PPK

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy tworzącego PPK jest terminowe zawarcie umów składających się na PPK. Termin zawarcia tych umów w przypadku danego podmiotu zatrudniającego uzależniony jest od dwóch czynników: sektora gospodarki w jakim działa dany pracodawca oraz liczby osób zatrudnionych na daną datę. Jeśli pracodawca działa w sektorze finansów publicznych (jest np. szkołą, urzędem, sądem itp.), to zobowiązanie do utworzenia PPK powstanie dopiero w 2021 roku. Ale jeśli dany podmiot zatrudniający nie należy do sektora finansów publicznych, to termin utworzenia PPK uzależniony jest od wielkości tego pracodawcy mierzonej liczbą osób zatrudnionych. W przypadku tych podmiotów, które na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych, ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK to 24 kwietnia 2020 roku, a na zawarcie umowy o prowadzenie PPK to 11 maja 2020 roku. Oczywiście powyższe daty są datami ostatecznymi, a każdy podmiot zatrudniający może przedmiotowe umowy zawrzeć wcześniej. Jednakże jak się okazuje, z treści przepisów o PPK wynika konieczność tak pewnej sekwencji zawierania przedmiotowych umów, jak też zachowania odstępu czasowego między zawarciem jednej, a następnie drugiej umowy. Wynikająca z treści przepisów ustawy o PPK kolejność zawierania umów to najpierw umowa o zarządzanie PPK, a dopiero potem umowa o prowadzenie PPK.

Przerwa 10 dni roboczych na zawarcie drugiej umowy

Natomiast z treści przepisów ustawy o PPK wynika obowiązek zachowania okresu co najmniej 10 dni roboczych odstępu pomiędzy zawarciem umowy o prowadzenie PPK, a umowy o zarządzanie PPK. Powyższe zostało zapisane przez ustawodawcę wprost w treści art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, który wskazuje, że umowę o zarządzanie PPK zawiera się nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Natomiast dyspozycja art. 134 ust. 3 ustawy o PPK stanowi, że umowy o zarządzanie podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, czyli terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK. W praktyce powyższe oznacza, że niezbędne jest zachowanie okresu co najmniej 10 dni roboczych pomiędzy datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK, datą zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK zawiera się po upływie co najmniej 10 dni roboczych po zawarciu umowy o zarządzanie PPK. Z powyższego wynika wiec też, że dwóch umów w ramach PPK nie można zawrzeć tego samego dnia.