Od czego zależy, ile oszczędzę w PPK?

Celem oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest zgromadzenie dodatkowych środków na wypłatę po 60. roku życia lub na wypadek innych sytuacji określonych w przepisach. Warto zatem uświadomić sobie, od czego zależeć będzie wartość zebranych środków.

Wpłaty osoby zatrudnionej

Każdy zatrudniony, który przystąpi do PPK, będzie co miesiąc przekazywać co do zasady 2,0% swojego wynagrodzenia jako wpłatę podstawową pracownika. Co więcej, uczestnik PPK będzie mógł zadeklarować dodatkowo do 2,0% wynagrodzenia jako wpłatę dodatkową.

Dla osób zarabiających mniej niż 1,2-krotność płacy minimalnej – 3120 zł w 2020 roku, istnieje możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% wynagradzania. Warto jednak pamiętać, że przyszłe świadczenie uczestnika zależeć będzie od tego, ile uda się oszczędzić.

Wpłaty podmiotu zatrudniającego

Podmiot zatrudniający obowiązany jest przekazywać do instytucji finansowej wpłatę w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika, za każdą osobę, która będzie uczestniczyć w PPK. Nie ma w tym przypadku możliwości obniżenia wpłaty, ale podmiot zatrudniający może zadeklarować wpłatę dodatkową do 2,5% wynagrodzenia. Wpłata ta może być różnicowana ze względu na staż pracownika u danego pracodawcy albo ze względu na inne kryteria wynikające z wewnątrzzakładowych źródeł prawa.

Dopłaty ze środków publicznych

Każdy uczestnik PPK po 3 miesiącach oszczędzania otrzyma z Funduszu Pracy wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Wpłata ta jest jednorazowa i tylko raz można ją otrzymać. Każdego roku, jeśli uczestnik PPK będzie regularnie oszczędzał, otrzyma z Funduszu Pracy 240 zł dopłaty rocznej.

Inwestowanie

Wszystkie środki, które znajdą się na rachunku uczestnika PPK, podlegać będą inwestowaniu. Mechanizm ten, dostosowany do wieku uczestnika PPK, ma na celu realne pomnażanie gromadzonych oszczędności. Przekazywane do instytucji finansowej środki alokowane będą w akcje i obligacje, co ma zapewniać bezpieczeństwo inwestowania oraz optymalną efektywność inwestowania. Dlatego też oprócz wpłat uczestnika i podmiotu zatrudniającego oraz dopłat rocznych istotne znaczenie będą miały także środki pochodzące z dokonywanych inwestycji.

Pracownicze Plany Kapitałowe jako forma długoterminowego oszczędzania, opiera się na zasadzie obowiązkowego wdrożenia przez podmiot zatrudniający i dobrowolności uczestnictwa. Każdy zatrudniający, chociażby jedną osobę, będzie obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie i udostępnienia osobom zatrudnionym możliwości oszczędzania w Pracowniczym Planie Kapitałowym.

Z perspektywy uczestnika należy podkreślić, że im dłużej uczestnik PPK będzie oszczędzał i im więcej środków będzie wypływało na jego rachunek, tym wyższe będą przyszłe świadczenia wypłacone przez instytucje finansową.

Co ważne, podmiot zatrudniający nie będzie ponosił odpowiedzialności za wyniki inwestycyjne instytucji finansowej prowadzącej PPK. Jednak z perspektywy wizerunkowej warto, aby pracodawcy śledzili wyniki i mieli na uwadze interes osób zatrudnionych także już po wdrożeniu PPK.

Stan prawny na 30 stycznia 2020 roku.