Oszczędności w PPK w czasach kryzysu

Pracownicze Plany Kapitałowe opierają się na zasadzie gromadzenia i pomnażania środków odprowadzanych przez podmiot zatrudniających do instytucji finansowej. Wartość gromadzonych środków zależna jest zatem od wyceny aktywów, w których środki zostaną ulokowane. Konsekwencją tego mechanizmu są wyniki inwestycyjne poszczególnych instytucji i łączna wartość środków na rachunkach uczestników PPK.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o PPK oszczędzanie ma charakter dobrowolny dla uczestnika, a podmiot zatrudniający obowiązany jest w sposób cykliczny, comiesięczny naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK. Mechanizm ten pozwala by uczestnicy PPK, niezależenie od sytuacji na rynku kapitałowym, co miesiąc odprowadzali wpłatę do PPK jako swoje oszczędności. Oszczędności te stanowić będą środki, za które nabyte zostaną jednostki uczestnictwa (jednostki rozrachunkowe) funduszy, a zadaniem instytucji finansowej jest pomnażanie tych środków.

Świadczenie z PPK wypłacone po 60 roku życia, ustalone zostanie jako wartość środków pochodząca ze sprzedaży (odkupienia) jednostek uczestnictwa. Odsprzedaż ta nastąpi wg wyceny wartości aktywów. Na wycenę tę uczestnik PPK nie ma wypływu, gdyż zależy ona od wyników inwestycyjnych instytucji finansowej. Jednak uczestnik PPK w trakcie swojej kariery zawodowej i czasu oszczędzania ma wpływ na liczbę jednostek, które zostaną dla niego zakupione. Im więcej jednostek, tym większa łączna wartość zgromadzonych środków.

Z perspektywy oszczędzającego im niższa wartość jednostki uczestnictwa dzisiaj, tym więcej jednostek zostanie nabytych za dokonywaną wpłatę. Oznacza to, że w sytuacji „dołka” obniżenia się wartości jednostki uczestnictwa za taką samą miesięcznie odprowadzaną kwotę, oszczędzający nabywa więcej jednostek. Oznacza to, że w czasie oszczędzania sytuacja, w której wartość jednostek uczestnictwa jest niska, nie jest zjawiskiem niekorzystnym dla oszczędzających. Sęk w tym, aby gdy osiągniemy zdefiniowaną datę naszego funduszu i zdecydujemy się wypłacić środki, wartość aktywów była jak najwyższa.

Warto zatem w okresie kryzysu na rynku kapitałowym, jeśli to możliwe, nie rezygnować z oszczędzania w ramach PPK i kontynuować wnoszenie wpłat. Co więcej, z perspektywy ekonomicznej racjonalnym rozwiązaniem jest nawet zadeklarowanie wpłat dodatkowych, które pozwolą na zwielokrotnienie nabywanych jednostek uczestnictwa.