Pięć pytań pracowników o PPK

Pierwszy etap wdrożenia PPK w największych firmach mamy już za sobą. Obecnie uwagę skupiamy na średnich firmach, które jako drugie przystępują do programu. Wiele słyszymy o nowych wyzwaniach i obowiązkach, które spadły na barki pracodawców. Mniej zaś mówi się o samych pracownikach – przyszłych emerytach, dla których przecież został stworzony ten program.

Są organizacje, w których komunikacja do pracowników związana z PPK przebiega wzorowo. Efektem tego może być nawet najwyższy 80 proc. poziom partycypacji. Są też niestety i takie firmy, w których pracownicy po dziś dzień nie otrzymali informacji o podstawowych kwestiach związanych z PPK. Na skrzynkę kontakt@ppkinfo.pl codziennie trafia wiele zapytań. Postanowiliśmy zebrać pięć najczęściej pojawiających się zagadnień i szeroko podzielić się odpowiedziami na nie.

Ile wynosi wpłata do PPK – jak to sprawdzić?

Podstawą wymiaru wszystkich wpłat do PPK jest wynagrodzenie brutto uczestnika PPK. Wpłaty dzielimy na podstawowe i dodatkowe. W ramach wpłaty podstawowej, część pracownika wynosi 2 proc. wynagrodzenia brutto. Część pracodawcy to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Pracownik posiada możliwość obniżenia obowiązkowej wpłaty podstawowej do PPK do poziomu nie niższego niż 0,5 proc. swojego wynagrodzenia brutto, jeśli złoży odpowiednią deklarację – ale warunkiem jest, że jego zarobki nie mogą przekraczać 120 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zarówno pracodawca jak i pracownik, mogą podjąć decyzję o dokonywaniu wpłat dodatkowych, każdy do maksymalnie 4 proc. wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. Wysokość wpłaty dodatkowej realizowanej przez pracodawcę powinna być uregulowana w umowie o zarządzanie PPK lub w regulaminie wynagradzania (np. w postaci postanowienia, że wysokość finansowania uzależniona jest od stażu pracy pracownika). Pracownik zaś, decyzję o wnoszeniu wpłat dodatkowych podejmuje sam. Wówczas musi złożyć u pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie

Jeśli pracownik ma jakiekolwiek wątpliwości wynikające z wysokości pobranej wpłaty ma prawo żądać informacji, od osoby odpowiedzialnej za projekt PPK w firmie. Najczęściej będzie to dział kadr.

Na jaki rachunek trafiła moja wpłata do PPK?

Każdy z uczestników PPK posiada swój indywidualny rachunek PPK. Jest on prowadzony przez instytucję finansową, z którą pracodawca podpisał umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK. Każda instytucja finansowa jest zobligowana do przekazania raz do roku informacji o stanie rachunku uczestnika PPK.

Gdzie mogę sprawdzić, jakie jest saldo mojego rachunku PPK?

Zgodnie z przepisami prawa, instytucja finansowa, która zarządza PPK w danym zakładzie pracy, jest zobligowana (maksymalnie do ostatniego dnia lutego każdego roku) do przekazania uczestnikom PPK informacji o wysokości salda rachunku. Informacja ta będzie również zawierała podsumowanie wszystkich przeprowadzonych operacji np. wypłaty środków czy zmiany funduszu zdefiniowanej daty. Dodatkowo, dowiemy się z niej, ile wynoszą dopłaty ze środków publicznych, tj. wpłata powitalna i dopłaty roczne. Ważne jest, że instytucja finansowa będzie się z nami komunikowała drogą elektroniczną, dlatego warto upewnić się, że przekazany przez nas adres mailowy jest poprawny.

Niezależnie od przepisów Ustawy o PPK, większość instytucji finansowych dysponuje systemem do zalogowania, w którym można na bieżąco weryfikować stan swojego rachunku. Dane do logowania powinny zostać przekazane pracowniom bezpośrednio przez instytucję finansową bądź za pośrednictwem pracodawcy.

Komu i kiedy mogę złożyć dyspozycję rezygnacji? Od kiedy będzie ona obowiązywać?

Dyspozycja rezygnacji z wpłat do PPK może zostać złożona pracodawcy w dowolnym momencie. Albo jeszcze przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK, albo już po stracie programu w firmie. Dyspozycja ta powinna mieć formę pisemną i być składana na wzorze przewidzianym odpowiednim rozporządzaniem Ministra Finansów. Jej drukiem powinien dysponować pracodawca. Dyspozycja obowiązuje na przyszłość, już od chwili jej złożenia pracodawcy .

Jeśli pracownik w ramach jednej organizacji posiada i umowę o pracę i umowę zlecenie, złożona rezygnacja z wpłat do PPK będzie dotyczyła wszystkich stosunków prawnych łączących pracownika z pracodawcą.

Czy środki w PPK są dziedziczone?

Środki gromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu. W przypadku braku współwłasności małżeńskiej, całość zaoszczędzonych środków zostanie przekazana osobie uprawnionej, która została wskazana przez uczestnika PPK. Jeśli osoba zmarła nie wskazała takiej osoby, całość środków podlega dziedziczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku zmarłego uczestnika PPK, który posiadał wspólnotę małżeńską. W takiej sytuacji połowa oszczędności trafi do byłego małżonka. Druga połowa zostanie rozdysponowana albo pomiędzy spadkobierców, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa, albo trafi do osoby uprawnionej.