Póki rozwód nas nie rozłączy

W momencie wejścia w związek małżeński pomiędzy parą z automatu powstaje współwłasność majątkowa. Oznacza ona, że wszystko co od tej pory zostanie zakupione czy zgromadzone, staje się częścią majątku wspólnego małżonków. Ma on stanowić zabezpieczenie na rzecz całej rodziny. W skład wspólnego majątku wchodzi m.in. wynagrodzenia za pracę obojga małżonków, nieruchomości zakupione w czasie trwania małżeństwa, oraz właśnie środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wizja wspólnego, zgodnego życia niestety w niektórych przypadkach kończy się fiaskiem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje możliwość małżonkom żądać, ażeby sąd rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód, w sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu ich pożycia. Nieodzownym elementem takiego rozstania jest podział majątku. Można go dokonać jeszcze przed uzyskaniem rozwodu, w czasie rozwodu, albo po zakończonym procesie sądowym.

Niektóre pary przed powiedzeniem sakramentalnego „TAK” decydują się na podpisanie intercyzy. Budzi ona wiele kontrowersji, ale z roku na rok, rośnie liczba korzystających z tego rozwiązania związków. Intercyza może ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólność majątkową można również rozszerzyć.

Rozwód w PPK bez intercyzy

Środki gromadzone na emeryturę w PPK stanowią część majątku wspólnego, w związku z czym po rozwodzie należy je odpowiednio podzielić. Proporcja podziału oszczędności wynikać będzie z orzeczenia sądu bądź z indywidualnych ustaleń pomiędzy małżonkami. Techniczne aspekty związane z przekazaniem oszczędności byłemu małżonkowi, zależeć już będą od tego czy przejmujący oszczędności jest uczestnikiem PPK, czy nie.

Scenariusz pierwszy – małżonek ma PPK

Jeśli przejmujący oszczędności były małżonek jest już uczestnikiem PPK, sytuacja jest dość prosta. Środki mu przypadające w wyniku podziału majątku wspólnego, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK, który jest już prowadzony, przez inną albo tę samą instytucję finansową.

Scenariusz drugi – małżonek nie posiada PPK

Sytuacja wygląda z goła inaczej, gdy były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, czyli jeśli nie posiada rachunku PPK. W takim przypadku środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające mu w wyniku podziału majątku podlegają zwrotowi w formie pieniężnej, albo są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK:

rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub;
rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Jest jednak jeden warunek. Środki te mogą być wypłacone po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia. Wówczas, do wypłaty środków z lokaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 99 ust. 1. Ustawy o PPK (tj. jednorazowa wypłata 25 proc. oszczędności, pozostałe 75 proc., zostaną wypłacone w co najmniej 120 ratach).

Scenariusz trzeci

Powyższy warunek nie musi zostać dochowany, a środki mogą zostać wypłacone dużo wcześniej. Warto wtedy przestudiować art. 83 ustawy o PPK. Mówi on, że w przypadku zwrotu środków przed osiągnięciem przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata będzie pomniejszona o:

część, która była finansowana przez państwo, tj. wpłatę powitalną i dopłaty roczne (oczywiście w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego);
30 proc., z części finansowanej przez pracodawcę byłego małżonka (oczywiście w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego);
podatek dochodowy od osób fizycznych.
Zarówno wypłata transferowa jak i zwrot środków następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia adekwatnego wniosku i przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.