Pracodawca powinien szybko wiedzieć o dokonanej wypłacie z PPK

Jedną z możliwych dla uczestnika PPK dyspozycji składanych w związku PPK jest rezygnacja z wpłat do PPK. Jest ona możliwa do dokonania w każdym czasie i powinna być składana na piśmie bezpośrednio do pracodawcy. W takim przypadku pracodawca musi zaprzestać naliczać wpłaty do PPK. Jednakże uważna lektura przepisów o PPK wskazuje, że w jednym przypadku pracodawca powinien zaprzestać automatycznie naliczania wpłat do PPK za danego uczestnika mimo braku otrzymania od niego takiej dyspozycji od uczestnika PPK. Jak to możliwe?

Możliwość rezygnacji z wpłat do PPK

Uczestnictwo w PPK jest w pełni dobrowolne. Dlatego też podstawowym uprawnieniem każdego związanego z PPK, bez względu na to, czy jest to osoba zatrudniona, czy jest to już uczestnik PPK, jest możliwość złożenia deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Skutkiem złożenia takiego oświadczenia, które z mocy obwiązujących przepisów winno być składane pracodawcy na formularzu przewidzianym stosownym rozporządzeniem Ministra Finansów, jest to, że pracodawca zobowiązany jest zaprzestać naliczania, potrącania i odprowadzania wpłat do PPK. Sytuacja prosta i klarowna. Pracodawca działa na podstawie otrzymanego dokumentu podpisanego przez uczestnika PPK. Posiada więc pewność i jasną podstawę faktyczną do niedokonywania wpłat. Rezygnacja z wpłat do PPK nie ma żadnego wpływu na już zgromadzona w ramach PPK środki.

Konsekwencje uprawnienia uczestnika PPK do wypłaty środków z PPK

Natomiast jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym uprawnieniem uczestnika PPK jest możliwość wycofania środków z PPK. Pośród licznych możliwości dokonania tego jeden sposób zasługuje na szczególną uwagę, a to z tego powodu, iż w praktyce będzie to prawdopodobnie ta instytucja, z której uczestnicy PPK będą korzystać najczęściej. Chodzi o wypłatę środków przez uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego wieku lat 60. Zgodnie z obowiązującymi już przepisami ta forma wycofania środków z PPK to wypłata jednorazowa w żaden sposób nie obciążonych 25% zgromadzonych środków, a pozostała część podlega co do zasady wypłacie w 120 miesięcznych ratach. Taka forma wycofania środków z PPK nie wiąże się z żadnymi naliczeniami czy potrąceniami czy to podatków czy składek do funduszu ubezpieczeń społecznych. Natomiast w przypadku wypłaty dokonanej przez uczestnika PPK obowiązkiem instytucji finansowej jest poinformowanie podmiotu zatrudniającego o wykonaniu takiej dyspozycji uczestnika PPK. Instytucja powinna to uczynić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata.

Jak zmniejszyć ryzyko po stronie pracodawcy

Z zestawienia konstrukcji instytucji wypłaty środków z PPK oraz braku konieczności poinformowania o tym przez uczestnika PPK swojego pracodawcy wynika pewne ryzyko dla pracodawcy. Związane one jest z tym, że mimo że uczestnik PPK dokona wypłaty środków z PPK, to pracodawca nie mając wiedzy o tej operacji naliczy na rzecz tego uczestnika PPK nowe wpłaty. Czego nie powinien czynić. To naliczenie może powstać w okresie między dniem złożenia przez uczestnika do instytucji finansowej dyspozycji wypłaty środków, a dniem poinformowania o tym fakcie pracodawcy przez instytucję finansową. Dlatego też rekomendowanym z punktu widzenia pracodawcy rozwiązaniem jest zapisanie w umowie o zarządzanie PPK jak najkrótszego termin na przekazanie przez instytucję finansową pracodawcy informacji o których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o PPK.