Przejście części zakładu pracy a PPK – studium przypadku

Tak jak w życiu każdej bez mała osoby fizycznej pewne są śmierć i podatki, tak w przypadku większości pracodawców, poza już wspomnianymi podatkami, prawie pewne jest, że wcześniej czy później będzie ich dotyczyła sytuacja jakiejś restrukturyzacji czy zmian organizacyjnych, które często przyjmują postać przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 23prim kodeksu pracy. W związku z faktem, że od drugiej połowy 2019 roku są już faktycznie uruchamiane pracownicze plany kapitałowe, warto przyjrzeć się, jakie konsekwencje dla uczestnictwa w PPK będzie miała transakcja przejścia części zakładu pracy.

Planowana transakcja

Załóżmy stan faktyczny, w którym na dzień 1 kwietnia 2020 roku planowana jest transakcja polegająca na przejściu części zakładu pracy obecnego dużego pracodawcy na firmy Stara Fabryka S.A. w postaci między innymi 99 pracowników, na nowego pracodawcę – Nowy Zakład Sp. o.o. Firma Stara Fabryka S.A., jako podmiot zatrudniający powyżej 250 osób zatrudnionych, był zobowiązany do utworzenia PPK w 2019 roku i obecnie prowadzi Pracowniczy Plan Kapitałowy zgodny z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku. Natomiast Nowy Zakład Sp. z o.o. jest nowo powstałym podmiotem, który nie istniał i nie zatrudniał żadnej osoby zatrudnionej, tak na dzień 30 czerwca 2019 roku, jak też na dzień 31 grudnia 2019 roku. Podmiot ten stanie się pracodawcą dopiero w 2020 roku. Wskazana powyżej transakcja przejścia części zakładu pracy ze Starej Fabryki S.A. na Nowy Zakład Sp. z o.o. planowana jest na dzień 1 kwietnia 2020 roku i będzie odbywała się w rygorze tzw. sukcesji generalnej w stosunkach pracy, czyli w trybie art. 23prim kodeksu pracy. Jednocześnie dla uproszczenia należy przyjąć, że tak Stara Fabryka S.A., jak też Nowy Zakład Sp. z o.o. należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Do treści źródeł zakładowego prawa pracy w Starej Fabryce S.A nie wpisano jako warunku pracy czy płacy oferowania przez tego pracodawcę PPK.

Powstałe wątpliwości

Taki stan faktyczny jak opisany powyżej musi rodzić liczne wątpliwości oraz pytania dotyczące skutków dla uczestnictwa w PPK planowanej transakcji przejścia części zakładu pracy. W szczególności nasuwa się pytanie, czy Nowy Zakład Sp. z o.o. będzie miał jakieś obowiązki względem pracowników, którzy
w chwili obecnej są uczestnikami PPK, oraz czy podmiot ten powinien na nowo zbierać rezygnacje z PPK bądź przystąpienia. Co więcej warto określić czy i jakie informacje dotyczące PPK powinny zostać przekazane ze Starej Fabryki S.A. do Nowego Zakładu Sp. z o.o. Powstaje też pytanie co dzieje się w tzw. między czasie, czyli po przejęciu pracowników przez Nowy Zakład Sp. z o.o., która to spółka jeszcze nie będzie prowadziła PPK?

Termin utworzenia PPK przez Nowy Zakład Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że z uwagi na fakt, że na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka Nowy Zakład Sp. z o.o. nie zatrudniała co najmniej 20 osób, oznacza to, że obowiązek utworzenia PPK po stronie tego podmiotu powstanie dopiero od dnia 1 stycznia 2021 roku i to pod warunkiem, że w ciągu 2020 roku Nowy Zakład Sp. z o.o. zatrudni jakieś osoby zatrudnione, np. przejmie przedmiotowe 99 osób w trybie art. 23prim kodeksu pracy. Powyższe oznacza, że tak obecnie, jak też na dzień 1 kwietnia 2020 roku ani w żadnym czasie do końca 2020 roku po stronie Nowego Zakładu Sp. z o.o. nie istnieje obowiązek prawny utworzenia PPK. Natomiast obowiązek taki powstanie w 2021 roku
w terminach przewidzianych dla najmniejszych podmiotów zatrudniających. Powyższe wynika także z faktu, że mimo zastosowania w planowanej transakcji mechanizmu sukcesji generalnej uregulowanej w treści art. 23prim kodeksu pracy, to z uwagi na fakt, że samo PPK, jak też stosunek uczestnictwa w PPK nie są warunkami pracy bądź płacy, to uczestnictwo w PPK nie przechodzi na nowego pracodawcę. Oznacza to, że co do zasady stosunek uczestnictwa w PPK prowadzonym przez dotychczasowego pracodawcę Starą Fabrykę S.A. nie przechodzi automatycznie na Nowy Zakład Sp. z o.o. W związku z faktem, że po stronie Nowy Zakład Sp. z o.o. obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero w 2021 roku, w przypadku przejścia części zakładu pracy ze Starej Fabryki S.A. do Nowy Zakład Sp. z o.o., w tym w postaci 99 pracowników, to od dnia przejścia części zakładu pracy do końca 2020 roku, a w rzeczywistości nawet do ostatecznego terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK w marcu 2021 roku, Nowy Zakład Sp. z o.o. nie jest i nie będzie podmiotem zobowiązanym do tworzenia PPK. W konsekwencji nie powstanie po stronie Nowy Zakład Sp. z o.o. żaden obowiązek w stosunku do przejętych z dniem 1 kwietnia 2020 roku ze Starej Fabryki S.A. pracowników.

Kwestia deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK

W tej sytuacji rodzi się pytanie, czy Nowy Zakład Sp. z o.o. powinien na nowo zbierać rezygnacje z PPK bądź przystąpienia? W związku z faktem, że do Nowy Zakład Sp. z o.o. przepisy ustawy o PPK znajdą zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 roku, to dopiero od tej daty istnieje możliwość składania przez osoby zatrudnione w tym podmiocie zatrudniającym deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy o PPK. W przypadku złożenia przez osobę zatrudnioną w Nowy Zakład Sp. z o.o. takiej deklaracji rezygnacji przed dniem 1 stycznia 2021 roku, nie wywoła ona automatycznego skutku w dacie złożenia. Natomiast deklaracje rezygnacji z wpłat złożone przez osoby zatrudnione lub uczestników PPK w Stara Fabryka S.A dotyczyły PPK prowadzonego przez ten podmiot zatrudniający i nie są one przedmiotem przejścia (przekazania) od dotychczasowego pracodawcy Stara Fabryka S.A. do nowego pracodawcy Nowy Zakład Sp. z o.o.

Możliwość wcześniejszego utworzenia PPK

W tym stanie prawnym Nowy Zakład Sp. z o.o. jest zobowiązany do utworzenia PPK dopiero w 2021 roku i zapisanie do niego w odpowiednim terminie odpowiednich osób, ale dopiero w 2021 roku. Powyższe jest obowiązkiem Nowy Zakład Sp. z o.o. Ale jeśli, jak wskazano powyżej, Nowy Zakład Sp. z o.o. jest częścią tej samej grupy kapitałowej co Stara Fabryka S.A., to możliwe jest wcześniejsze, także nawet w kwietniu 2020 roku utworzenie PPK przez ten podmiot, a następnie zapisanie do PPK w dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK odpowiednich osób. Ta ostatnia opcja jest jednak możliwością, a nie obowiązkiem dla Nowy Zakład Sp. z o.o. Należy też wskazać, że po stronie Stara Fabryka S.A. co do zasady nie istnieją żadne obowiązki informacyjne w stosunku do Nowy Zakład Sp. z o.o. dotyczące uczestników PPK u tego dotychczasowego pracodawcy.

Stan przejściowy

Z perspektywy uczestnictwa w PPK osoby zatrudnione, które przejdą ze Stara Fabryka S.A. do Nowy Zakład Sp. z o.o. pozostając uczestnikami PPK w Stara Fabryka S.A. (ich środki tam zgromadzone pozostają z mocy prawa), nie będą już otrzymywały wynagrodzenia od Stara Fabryka S.A. jako ich podmiotu zatrudniającego prowadzącego ich PPK, a więc nie będą już od dnia 1 kwietnia 2020 roku otrzymywały wpłat do PPK. Natomiast do PPK w Nowy Zakład Sp. z o.o. będą mogły one przystąpić dopiero po utworzeniu PPK przez Nowy Zakład Sp. z o.o. W sensie ekonomicznym osoby przenoszone ze Stara Fabryka S.A. do Nowy Zakład Sp. z o.o. utracą możliwość otrzymania wpłat do PPK za okres, w którym nie mogły uczestniczyć w PPK w Nowy Zakład Sp. z o.o.

Stan prawny na 4 lutego 2020 roku.