Równość praw w ramach PPK

Gromadzenie oszczędności w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zrównuje uprawnienia kobiet i mężczyzn zarówno na etapie gromadzenia środków jak i przy ich wypłacie. Wprowadzone regulacje zapewniają także równe traktowanie w zatrudnieniu i oszczędzaniu.

Jedną z głównych wartości jakie przyświecały twórcom PPK było zapewnienie równego traktowania pracowników bez względu na status w ramach planu oszczędzania. Oszczędzanie w PPK charakter dobrowolny i nikt nie może być zniechęcany do budowania własnych oszczędności. Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK przewidziana została sankcja w postaci grzywny do 1,5% funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy u danego pracodawcy.

Zakaz dyskryminacji dotyczący cech demograficznych jednostki rozszerzony został o kwestię oszczędzania w PPK. Co ważne, określony w przepisach obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona czy nie jest uczestnikiem PPK.

Także prawo wycofania środków nie zostało limitowane w sposób różnicujący ze względu na płeć. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą skorzystać ze środków gromadzonych w ramach PPK po osiągnięciu 60 roku życia.

Jednym dozwolonym różnicowaniem sytuacji osób zatrudnionych w ramach PPK jest możliwości wprowadzenia różnej wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający. Przy czym zgodnie z przepisami

Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym wówczas stosowne postanowienia zawierać powinna umowa o zarządzanie PPK. Inny sposób, zgodnego z prawem, różnicowania wpłaty dodatkowej podmiotu zatrudniającego musi zostać zawarty w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.