Uczestnictwo w PPK członka rady nadzorczej

W przypadku bez mała wszystkich podmiotów działających w formie prawnej spółek akcyjnych oraz w dużej części tych działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działają tzw. rady nadzorcze. Są to przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych organy przeznaczone do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością zarządu danej spółki kapitałowej. Przepisy przewidują różne sposoby zatrudniania oraz wynagradzania członków Rad Nadzorczych. Jak się okazuje, o części z tych osób nie zapomniał też polski ustawodawca w przypadku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jednakże w świetle przepisów ustawy o PPK jeden członek rady nadzorczej drugiemu nierówny.

Tytuły prawne członkostwa w radzie nadzorczej

Obowiązujące w Polsce przepisy nie wprowadzają co do zasady ograniczeń w zakresie tytułu prawnego, na podstawie którego następuje zatrudnienie daje osoby. Najczęstszym przypadkiem jest powołanie, ale w praktyce też można spotkać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Jak się okazuje to, jaki tytuł prawny będzie podstawą zatrudnienia danej osoby, oraz czy z tego tytułu będą opłacane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne będzie miało wpływ na możliwość uczestnictwa danego członka rady nadzorczej w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) prowadzonym przez dany podmiot zatrudniający.

Definicja osoby zatrudnionej

Przepisy ustawy o PPK zawierają definicję osoby zatrudnionej. Przewiduje ona między innymi, że taką osobą jest nie tylko pracownik czy zleceniodawca, ale także właśnie członek rady nadzorczej. Ale nie każdy członek rady nadzorczej, tak jak nie każdy zleceniobiorca, jest osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Będą nią bowiem tylko takie osoby, które nie dość, że otrzymują od podmiotu zatrudniającego wynagrodzenie, to jeszcze to wynagrodzenie stanowi podstawę naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Czyli stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Nie każdy członek rady nadzorczej będzie mógł zostać uczestnikiem PPK

Warto powyższe zilustrować przykładem. W naszej sytuacji odpłatny stosunek organizacyjny spółki z członkami rady nadzorczej istnieje od kilku lat. Dla przykładu w roku 2018 wynagrodzenie było wypłacane kilka razy w roku i tak jak w latach poprzednich od wynagrodzenia były pobierane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W roku 2019 do dnia 30 czerwca 2019 roku wynagrodzenie nie było wypłacane (stosunek organizacyjny cały czas trwał, ale wynagrodzenie było wypłacane w późniejszych miesiącach). W takim przypadku należy zbadać, za jaki okres bycia członkiem rady nadzorczej było wypłacone przedmiotowe wynagrodzenie. Jeśli było on za okres pozostawiania członkiem rady nadzorczej, to nie ulega wątpliwości, że okres takiego członkostwa w radzie nadzorczej jest okresem zatrudnienia. Oznacza to, że wlicza on się do stażu, od którego uzależniona jest możliwość przystąpienia do PPK dane osoby zatrudnionej, a także to, że od przedmiotowego wynagrodzenia należy naliczyć wpłaty do PPK.

Kiedy wliczamy członków rady nadzorczej do osób zatrudnionych

Podobna zasada znajdzie również zastosowanie co do kwestii wliczania członków rady nadzorczej co do osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym. Liczba ta ma znaczenie dla ustalenia terminu, od którego w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego stosuje się przepisy ustawy o PPK. W konsekwencji za osoby zatrudnione na dzień określania liczby tych osób, od której zależy termin powstania obowiązku tworzenia PPK, należy uznać tylko takich członków rady nadzorczej, którzy na tę datę spełniając przesłankę otrzymywania w okresie poprzednich 12 miesięcy co najmniej przez okres 3 miesięcy wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Oznacza to, że należy brać pod uwagę to, że wcześniej wynagrodzenie było wypłacane oraz że były od tego wynagrodzenia obowiązkowo pobierane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.