Uczestniku! Korzystaj z konwersji – awersja do ryzyka nie musi iść w parze z wiekiem

Środki gromadzone przez uczestnika PPK lokowane są w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku. Fundusze zdefiniowanej daty, nazywane są również popularnie funduszami cyklu życia. Dlaczego? Ponieważ struktura aktywów oraz polityka inwestycyjna funduszu zmienia się wraz z wiekiem inwestora. Na początku okresu oszczędzania na jesień życia (gdy uczestnik PPK posiada dłuższy okres do osiągnięcia wieku lat 60 w portfelu inwestycyjnym dominują instrumenty o wyższym ryzyku i o wyższym potencjale wzrostu. Natomiast im bliżej daty docelowej funduszu, tym większy będzie udział bardziej bezpiecznych instrumentów dłużnych, a im więcej obligacji i instrumentów rynku pieniężnego tym zmienność wyniku powinna być mniejsza.

Wiedza finansowa, cele inwestycyjne, horyzont czasowy

Z ustawy o PPK wynika, że im młodszy inwestor, tym większe ryzyko inwestycyjne portfela. Im jest starszy, tym mniejszy potencjał wzrostu jego inwestycji – a przecież wiedza finansowa, doświadczenie, akceptacja ryzyka, cele inwestycyjne są indywidualną kwestią każdego pojedynczego uczestnika PPK, bez względu na wiek.

Sytuacja finansowa młodych osób jest często mało stabilna, a środki gromadzone w PPK mogą stanowić jedyne posiadane przez nich oszczędności. Młodzi często też nie mają żadnego doświadczenia inwestycyjnego, a więc zrozumienie ryzyka instrumentów finansowych znajdujących się w funduszu dedykowanym ich dacie, może okazać się przysłowiową czarną magią.

Z kolei niektóre starsze osoby mogą pochwalić się szeroką wiedzą finansową, wynikającą z wieloletniego uczestnictwa na rynku kapitałowym. Niektórzy w swoim portfelu inwestycyjnym posiadają różne klasy aktywów, a PPK stanowi jedynie uzupełnienie ich strategii inwestycyjnej. Tacy uczestnicy nie potrzebują najwyższego poziomu ochrony.

Te dysproporcje w podejściu do oszczędzania i inwestycji przez uczestników PPK zostały przewidziane przez ustawodawcę. Ustawa o PPK daje każdemu inwestorowi możliwość dokonywania operacji na swoim rachunku w PPK.

Konwersja funduszu zdefiniowanej daty

Zgodnie z art. 45 Ustawy o PPK uczestnik PPK może bezpłatnie złożyć wniosek o dokonanie zamiany lub konwersji funduszu zdefiniowanej daty na inny niż właściwy dla jego wieku. Konwersji można dokonać w ramach tych funduszy, których organem jest ten sam dostawca PPK.

Oznacza to, że najmłodszy uczestnik PPK może podjąć decyzję o oszczędzaniu w funduszu zdefiniowanej daty, w którym przeważają bezpieczne instrumenty finansowe. Osoba starsza zaś, nie musi rezygnować z potencjalnej hossy na akcjach – może zdecydować o wejściu do funduszu z bardziej agresywną polityką inwestycyjną.

Warto śledzić wyniki funduszy, ponieważ w każdym roku kalendarzowym uczestnik ma prawo do dokonania dwóch bezpłatnych konwersji lub zamian.

Dywersyfikacja oszczędności

Zamiana lub konwersja na inny fundusz to nie wszystko. Uczestnik PPK we wniosku o zamianę funduszu może określić procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty. Wpłata do jednego funduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK. Oznacza to, że inwestor ma prawo do rozdysponowania swoich oszczędności pomiędzy różne kategorie funduszy. Połowa środków może więc pracować w funduszu o najbardziej bezpiecznej polityce inwestycyjnej, pozostała część może być podzielona pomiędzy fundusze, w których udział instrumentów udziałowych jest większy.