Studenckie PPK

Wraz z rozpoczynającymi się procesami wdrożeń pracowniczych planów kapitałowych pojawia się coraz więcej praktycznych problemów. Jedną z kwestii, która z pewnością będzie ważna dla wielu pracodawców już jesienią 2019 roku, jest kwestia uczestnictwa w PPK zatrudnianych przez te podmioty studentów. Przyjrzyjmy się wybranym aspektom tego wyzwania.

Zasada ogólna – student nie uczestniczy w PPK

W przypadku PPK polski ustawodawca przyjął zasadę, że uczestnikami PPK są osoby osiągające wynagrodzenie rozumiane jako podstawa składek na obowiązkowej ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W skrócie oznacza to, że w większości przypadków osób pozostających w różnych stosunkach pracy, jeśli od wypłacanego im wynagrodzenia naliczane i odprowadzane są składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to te osoby – co do zasady powinny czy też będą mogły uczestniczyć w PPK. Natomiast w przypadku studentów sprawa wygląda odmiennie. Otóż na mocy przepisów szczególnych ta grupa jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że takie zatrudnienia następują na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, a student nie ukończył 26. roku życia. Konsekwencją powyższego jest to, że taki student nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK i zleceniodawca nie jest nie tylko zobowiązany, ale nawet nie jest uprawniony do zapisania takiej osoby do PPK. Ale nie zawsze tak będzie.

Student może stać się uczestnikiem PPK

Otóż istnieją przypadki, w których przedsiębiorca zatrudniający studenta na umowę zlecenia nie zawsze jest zwolniony z płacenia za niego składek na ubezpieczenia społeczne. Przykładowo obowiązek zgłoszenia takiego zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego powstaje tak w dniu ukończenia przez niego 26-go roku życia, a także następnego dnia w przypadku wykreślenia go z listy studentów lub obrony pracy magisterskiej, nawet jeśli nie ma jeszcze 26 lat. Powyższe oznacza, że w praktyce student może stać się osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Może to oznaczać konieczność zapisania takiej osoby do PPK prowadzonego przez danego pracodawcę.

W jakim terminie student stanie się uczestnikiem PPK

Należy pamiętać, że powstanie stosunku uczestnictwa w PPK uzależnione jest od posiadania przez daną osobę zatrudnioną odpowiedniego okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. W przypadku zleceniobiorców przez okres zatrudnienia, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt. 15 ppkt. b, rozumie się okres od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Z tym że jest to okres, w którym z racji tytułu zatrudnienia danej osoby w podmiocie zatrudniającym były lub powinny być naliczane składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W świetle powyższego, w związku z faktem, że na skutek utraty statusu studenta powstanie obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia społecznego, co będzie oznaczało, że wynagrodzenie wypłacane tej osobie powinno stanowić podstawę naliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Po upływie 3 miesięcznego okresu zatrudnienia, jeśli od tej osoby nie wpłynie deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK, pracodawca będzie zobowiązany zapisać taką osobę do PPK zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o PPK.

Doliczanie poprzednich okresów zatrudnienia

Pracodawcy powinni również pamiętać, że w przypadku, gdy umowa zlecenia zawarta ze studentem staje się obowiązkowym tytułem naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to okres obowiązywania takiej umowy jest okresem zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK, a precyzyjnie okresem wskazanym w art. 16 ust. 1 ustawy o PPK. To jest tym okresem, od którego uzależniony jest obowiązek zapisania danej osoby zatrudnionej do PPK. Powyższe oznacza, że tak długo jak okres zatrudnienia (w rozumieniu ustawy o PPK, to jest, jeśli od wynagrodzenia z umowy zlecenia są opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe) jest na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy krótszy lub równy niż 3 miesiące, to nie ma obowiązku automatycznego zapisania takiej osoby do PPK w nowym okresie 12 miesięcznym, co wynika wprost z treści art. 16 ust. 2 ustawy o PPK. Ale gdyby okazało się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy dana osoba była już zatrudniona w danego pracodawcy na podstawie tytułu prawnego, od którego naliczane były składki na ubezpieczenia społeczne, to taki okres powinno się wliczyć do okresu 3 miesięcznego. Może się więc zdarzyć konieczność natychmiastowego zapisania byłego studenta do PPK.

Stan prawny 4 października 2019 roku.