O Funduszu

Tu znajdziesz podstawowe informacje o Aegon Otwartym Funduszu Emerytalnym.

 • Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • Aktywa Aegon OFE przechowuje Depozytariusz - Bank Pekao S.A., z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ulicy Grzybowskiej 53/57.
 • Agentem Transferowym, któremu powierzone zostało prowadzenie rejestru Członków Funduszu, jest Pekao Financial Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ulicy Postępu 21.
 • Nadzór nad Aegon OFE sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-950), przy Pl. Powstańców Warszawy 1.
 • Portfelem Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządza zespół inwestycyjny w składzie: Samer Masri (Członek Zarządu – Dyrektor Inwestycyjny), Janusz Nowak (Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Funduszu), Gabriel Adler, Maciej Byszkiewicz, Kamil Kulczyk oraz Piotr Lubczyński.

Historia Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. i Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • Sierpień 1998 - Powołanie przez Powszechny Bank Kredytowy S.A., Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK S.A. oraz Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. spółki - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A., z kapitałami własnymi w wysokości 70 mln zł.
 • Luty 1999 - Wpisanie OFE PBK "Orzeł" do Rejestru Funduszy Emerytalnych.
 • Marzec 1999 - Podwyższenie kapitałów własnych PTE PBK S.A. do 222 176 000 zł.
 • Grudzień 2001 - Objęcie akcji PTE PBK S.A. przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A.
 • Kwiecień 2002 - Zmiana nazwy Funduszu na Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia i Towarzystwa na Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A.
 • Marzec 2004 - Aktywa Funduszu przekraczają 1 miliard złotych.
 • Kwiecień 2005 - Obowiązki Banku Depozytariusza Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia przejmuje Bank BPH S.A.
 • Grudzień 2005 - Aktywa Funduszu przekraczają 2 miliardy złotych.
 • Listopad 2006 - Podpisanie umowy między STU Ergo Hestia S.A. i Aegon Woningen Nova B.V. o przejęciu 100% akcji PTE Ergo Hestia S.A.
 • Marzec 2007 - Zgoda KNF na zakup akcji PTE Ergo Hestia S.A. i objęcie udziałów w Towarzystwie przez Aegon Woningen Nova B.V.
 • Lipiec 2007 - Zmiana nazwy OFE Ergo Hestia na Aegon OFE.
 • Czerwiec 2008 - Połączenie PTE Skarbiec-Emerytura S.A. z PTE Aegon S.A.
 • Listopad 2008 - Aktywa Funduszu przekraczają 5 miliardów złotych.
 • Listopad 2008 - Zakończenie połączenia OFE Skarbiec-Emerytura z Aegon OFE. Członkowie OFE Skarbiec-Emerytura stali się członkami Aegon OFE.
 • Sierpień 2009 - Zmiana adresu Aegon OFE.
 • Grudzień 2010 - Aktywa Funduszu przekraczają 9 miliardów złotych.
 • Listopad 2012 - Aktywa Funduszu przekraczają 11 miliardów złotych.
 • Sierpień 2013 - Aktywa Funduszu przekraczają 12 miliardów złotych.
 • Luty 2014 - umorzenie i przekazanie do ZUS 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka funduszu. Aktywa na dzień 3 lutego 2014 wynoszą 6,2 miliarda zł.
 • Czerwiec 2016 - popisanie umowy dotyczącej przejęcia zarządzania otwartym funduszem emerytalnym zarządzanym przez Nordea PTE S.A.
 • Listopad 2017 - zakończenie procesu połączenia Aegon OFE z Nordea OFE. Aegon OFE z 1,85 mln członków zostaje 4. otwartym funduszem emerytalnym na rynku.