Zasady Ładu Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (dalej: „Towarzystwo") przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „ZŁK").


ZŁK stanowią zbór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Treść ZŁK dostępna jest pod adresem:
http://www.aegon.pl/Strona-glowna/O-firmie/Zasady-Ladu-Korporacyjnego/

Towarzystwo informuje, że większość ZŁK, w tym szczególnie o podstawowym znaczeniu, została przez organy Towarzystwa przyjęta i jest stosowana w praktyce.

W momencie zakończenia analizy możliwości pełnego wdrożenia ZŁK, Towarzystwo zamieści informację o ZŁK, których wdrożenie byłoby sprzeczne z zasadą proporcjonalności, rozumianą jako adekwatność przyjętych ZŁK do skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.