Warto wiedzieć

Tu znajdziesz podstawowe informacje o otwartym funduszu emerytalnym.

Umowa o członkostwo w OFE to umowa cywilno-prawna, która rodzi prawa i obowiązki zarówno po stronie członków, jak i Funduszu.

W terminie 4 miesięcy od podjęcia pracy lub zgłoszenia do ZUS-u działalności gospodarczej można podpisać umowę o członkostwo w OFE. ZUS będzie przekazywał do OFE składki począwszy od miesiąca, w którym otrzyma od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy. Wybierając OFE podejmujesz decyzję, że część składki emerytalnej (2,92%) będzie inwestowana przez OFE, a pozostała (16,6%) zostanie zaewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Istnieje możliwość zmiany OFE, czyli transfer do innego OFE. Następuje to przez zawarcie umowy z nowo wybranym OFE.
Transfery odbywają się cztery razy do roku - w ostatnim dniu roboczym: lutego, maja, sierpnia i listopada. W transferach biorą udział osoby, które podpisały umowy z nowym OFE do 25 dnia miesiąca poprzedzającego transfer. Oznacza to, że jeżeli umowa była podpisana do:

 • 25 stycznia – transfer nastąpi w lutym,
 • 25 kwietnia – transfer nastąpi w maju,
 • 25 lipca – transfer nastąpi w sierpniu,
 • 25 października – transfer nastąpi w listopadzie.

Aby doszło do transferu niezbędne jest zgłoszenie tego faktu do ZUS zarówno przez nowe, jak i dotychczasowe OFE.

Nadzór nad instytucjami finansowymi, w tym również nadzór nad działalnością OFE sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności KNF znajdują się na stronie www.knf.gov.pl.

1. Reklamacje mogą być składane:

 • pisemnie pod adresem: Aegon OFE, skr. poczt. 40, 02-696 UP Warszawa 113,
 • bezpośrednio w siedzibie Funduszu, znajdującej się pod adresem Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 218 218 lub 22 640 48 48,
 • drogą elektroniczną na adres ofe@aegon.pl.

2. Składając reklamację należy podać swoje dane pozwalające na identyfikację i udzielenie odpowiedzi, a więc co najmniej:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • oraz ewentualnie dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.

3.Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, klient jest informowany o przyczynie opóźnienia oraz okolicznościach, które muszą jeszcze zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji. Klient jest informowany również o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie.

5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana postaci papierowej. Dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.

6. Na prośbę klienta Fundusz potwierdza otrzymanie reklamacji na piśmie lub w inny sposób, uzgodniony z klientem.

7. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi, można złożyć reklamację na działalność Funduszu do Komisji Nadzoru Finansowego lub do Rzecznika Finansowego. Możliwe jest również wystąpienie z powództwem do właściwego sądu powszechnego. W razie nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, treść odpowiedzi zawierać będzie informację o sądzie miejscowo właściwym do rozpoznania sprawy.

8. Fundusz dąży do ugodowego zakończenia postępowania reklamacyjnego mając na uwadze interes wszystkich członków Funduszu.

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Członek funduszu emerytalnego ma prawo do:

 • wskazania jednej lub więcej osób, na rzecz których, po śmierci członka, ma nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku, nie objętych wspólnotą majątkową,
 • zmiany w każdym czasie dyspozycji dotyczącej osób wskazanych,
 • zmiany OFE,
 • informacji o:

- pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka w funduszu, na każde żądanie oraz obligatoryjnie wysyłanej przez Fundusz nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
- statucie funduszu,
- wynikach działalności inwestycyjnej funduszu,
- ryzyku inwestycyjnym związanym z członkostwem w funduszu,
- zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu, wraz ze wskaźnikami do których są porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu,
- rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu,
- wartości i strukturze lokat funduszu,
- wysokość opłat pobieranych od członków funduszu,
- kosztach pokrywanych z aktywów funduszu.

Członek Fundusz ma obowiązek poinformować Fundusz o:

 • zmianie małżeńskich stosunków majątkowych, a na żądanie Funduszu przedstawić dowód takiej zmiany;
 • zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych, (nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania i korespondencyjny).

Uwaga! W przypadku braku informacji o nowym adresie członka, fundusz wysyła całą korespondencję na poprzedni adres.

Fundusz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku powiadomienia o zmianie.