Zmiany w systemie emerytalnym

Najważniejsze zmiany w systemie emerytalnym od 1 lutego 2014:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących systemu emerytalnego, w lutym 2014 roku z konta każdego członka OFE zostało przekazanych do ZUS 51,5% środków.

Od lutego 2014 r. wysokość składki przekazywanej do OFE wynosi 2,92% wynagrodzenia brutto (dla osób samodzielnie opłacających składki jest to odpowiednio 2,92% podstawy wymiaru składki). Wcześniej było to odpowiednio:

  • 7,3% - do kwietnia 2011 roku
  • 2,3% - od 1 maja 2011 roku
  • 2,8% - od 1 stycznia 2013 roku
  • 3,1% - w styczniu 2014 roku.

Osoby, które rozpoczynają pracę i są objęte ubezpieczeniem emerytalnym oraz ci, którzy podejmują działalność gospodarczą, mogą w ciągu 4 miesięcy podpisać umowę z OFE. Po zawarciu umowy ZUS będzie przekazywał do OFE część składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli 2,92% wynagrodzenia brutto lub podstawy wymiaru składki dla samodzielnie ją opłacających.
Składki osób, które nie przystąpią do OFE w całości będą ewidencjonowane na subkoncie w ZUS.

Nowe przepisy dotyczące systemu emerytalnego, w tzw. oknach transferowych, przewidywały możliwość wyboru przekazywania części składki (2,92%) do OFE lub na subkonto w ZUS.
Każdy członek OFE mógł podjąć taką decyzję, składając do ZUS oświadczenie w tej sprawie. Zgodnie przepisami niezłożenie oświadczenia było uznawane jako decyzja o wyborze pozostawienia całości składki w ZUS.
Po raz pierwszy można było dokonać wyboru w okresie od kwietnia do lipca 2014 r., po raz kolejny w 2016 r.

Niezależnie od decyzji o wyborze OFE lub ZUS, środki zgromadzone w OFE do czerwca 2014 r. pozostają nadal w OFE i są inwestowane.

Również niezależnie od podjętej decyzji członkostwo w OFE nie ustaje, a osoby, które były członkami OFE, nadal nimi pozostają.

Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez daną osobę, co miesiąc na subkonto w ZUS przekazywana będzie określona wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE.
Od miesiąca, w którym uruchomiony zostaje suwak bezpieczeństwa ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE i ewidencjonuje je na subkoncie w ZUS.
W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków.
Emerytura w całości będzie wypłacana przez ZUS.

Od 1 lutego 2014 r. opłata od składki pobierana przez PTE zmniejszona została do 1,75%.

Rozszerzenie zakresu informacji przesyłanych do członka funduszu wraz z informacją roczną o m.in. cel inwestycyjny funduszu, wraz z określeniem wskaźników, do których będą porównywane stopy zwrotu OFE.