Pytania i odpowiedzi

Chcesz się dowiedzieć więcej o grupowych ubezpieczeniach na życie? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nasze ubezpieczenie skierowane jest do firm, które zatrudniają co najmniej 3 osoby.

Ubezpieczonym może zostać każdy pracownik danej firmy, który ukończył 16. rok życia i nie ukończył 70. roku życia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę.

Ubezpieczenie grupowe jest dobrowolne, jednak towarzystwo przed rozpoczęciem odpowiedzialności może ustalić udział minimalnej liczby ubezpieczonych spośród wszystkich uprawnionych.

Możesz szybko i łatwo przystąpić do ubezpieczenia wypełniając wniosek przez portal internetowy lub składając w swoim dziale kadr wypełnioną deklarację w wersji papierowej.

Do ubezpieczenia może przystąpić również małżonek, partner i pełnoletnie dzieci ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rok i jest automatycznie przedłużana, o ile ubezpieczający (np. pracodawca) lub ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeniowe) nie złoży wypowiedzenia.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokości sum ubezpieczenia są ustalane pomiędzy ubezpieczającym (np. pracodawcą) a towarzystwem ubezpieczeniowym na etapie negocjacji. Może zostać ustalony jeden zakres dla wszystkich ubezpieczonych lub kilka różnych opcji do indywidualnego wyboru przez każdego z przystępujących.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Po rozpoczęciu ochrony wystawiamy certyfikat potwierdzający ubezpieczenie z wykazem zakresu i sum ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia wybierany jest na początku ubezpieczenia i może być zmieniony tylko w rocznicę polisy.

W ramach tego ubezpieczenia istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia pośredniego. Oznacza to, że zakres ubezpieczenia pracownika obejmuje również ochronę życia lub zdrowia najbliższych: rodziców, teściów, dzieci, również małżonka i partnera, ale nie obejmuje rodzeństwa.

Wysokość składki zostanie ustalona na wstępie przy zawieraniu polisy pomiędzy ubezpieczającym (np. pracodawcą), a ubezpieczycielem (towarzystwem ubezpieczeń). Jeżeli będą do wyboru różne opcje ubezpieczenia, to każda z nich będzie się wiązała z inną składką.

Składka za ubezpieczenie opłacana jest za pośrednictwem pracodawcy, który może finansować składkę ze swoich środków w całości lub w części. Jeśli nie zgodzi się jej finansować, to tylko przekazuje składkę za ubezpieczenie do towarzystwa, ale opłacana jest ona ze środków pracownika.

Nie trzeba pamiętać o przelewach, ponieważ przelewu dokonuje pracodawca.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby zatrudnione na inną umowę niż umowa o pracę, w tym na umowę zlecenia i zatrudnienie na zasadzie wyboru, mianowania oraz powołania. Ubezpieczający decyduje o tym, określając tzw. kryterium uprawnienia do ubezpieczenia.

Tak, jeśli ubezpieczona osoba zmieni pracę, to będzie mogła przystąpić do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego na warunkach przedstawionych przez towarzystwo.

Jeśli pracownik przystąpi do ubezpieczenia w ciągu pierwszych 3 miesięcy od zawarcia polisy grupowego ubezpieczenia na życie, to nie obejmą go karencje. Jeżeli przystąpi po upływie 3 miesięcy, od daty zatrudnienia, to wtedy karencje mają zastosowanie nawybrane ryzyka, poza ryzykami związanymi z NNW.

Nie, to ubezpieczenie nie zastępuje ubezpieczenia w ZUS.

Nie ma ograniczenia w wyznaczaniu osób uposażonych. Ważne jest, aby łączna suma udziałów uposażenia wynosiła 100%.

W przypadku zajścia tzw. zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną w ramach posiadanej polisy ubezpieczeń grupowych osoba ubezpieczona lub osoba uposażona składa do towarzystwa wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek można wypełnić w formie elektronicznej, poprzez portal internetowy lub formie pisemnej przesłać pocztą. W zależności od rodzaju świadczenia będzie konieczne dołączenie różnych dokumentów, np. aktu zgonu, aktu urodzenia, wypisu ze szpitala.

Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć w ciągu 3 lat od wystąpienia tzw. zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego.

Dane osobowe/adresowe zmieniane są na podstawie wskazania na formularzu aktualizacji danych. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej towarzystwa. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć:

- w formie skanu na wskazaną skrzynkę e-mail,

- w wersji papierowej, wysyłając na adres towarzystwa,

- w zakładzie pracy, składając formularz u osoby obsługującej ubezpieczenie.

Ubezpieczyciel może skierować ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie wynikające z niestandardowych warunków umowy i pokrywa w związku z tym wszystkie koszty.

Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z ubezpieczenia ze skutkiem na koniec najbliższego okresu rozliczeniowego (najczęściej miesiąca kalendarzowego).

Prolongata to przedłużenie terminu płatności składki z jednoczesnym utrzymaniem ochrony ubezpieczeniowej do 30 dni.