Analiza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (ESG)

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lokuje środki finansowe zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora, uwzględniając w polityce analizę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (ryzyka ESG), tj. istotne finansowo warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, aby zminimalizować ich potencjalny negatywny wpływ na wartość inwestycji. W odniesieniu do oferty inwestycyjnej naszych produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zwracamy uwagę, czy zarządzający funduszem inwestycyjnym podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych biorą pod uwagę ryzyka ESG. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Deklaracją zasad inwestycyjnych, która znajduje się poniżej.

Ryzyka ESG nie mają negatywnego wpływu na wartość świadczeń ubezpieczeniowych, o ile nie są one powiązane z wartością rachunku.

Prime Select fundusze składowe (tabela w PDF) >>>

Alfa fundusze składowe (tabela w PDF) >>>

DEKLARACJA ZASAD INWESTYCYJNYCH I INTEGRACJI RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO, SPOŁECZNEGO I ZARZĄDZANIA W PRODUKTACH PODLEGAJĄCYCH ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH (SFDR).

W Aegon Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. (Aegon) staramy się sprostać stale ewoluującym potrzebom naszych klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, pracowników oraz społeczności, w których prowadzimy naszą działalność. Naszą ambicją jest, aby Aegon był uważany za długoterminowego, godnego zaufania partnera. Dostrzegamy, że zrównoważony rozwój stał się kluczowym elementem zarządzania przedsiębiorstwami oraz istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestorów. Dlatego w Aegon włączamy do podejmowanych decyzji aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, aby rozwijać wypłacalną i dochodową działalność, która uwzględnia interesy klientów i społeczeństwa.

Strategia włączenia ESG w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W celu realizacji powyższych ambicji w Aegon włączyliśmy do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych analizę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (ESG), tj. istotnych finansowo warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, tak aby zminimalizować ich potencjalny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Aegon lokuje środki finansowe zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora, uwzględniając ryzyka inwestycyjne ESG.

W ramach prowadzonej działalności inwestowanie środków własnych oraz monitoring funduszy inwestycyjnych zostały powierzone spółce Aegon Hungary Investment Fund Management Company (Zarządzający), podmiotowi z grupy kapitałowej Aegon, świadczącemu usługi zarządzania aktywami. Zarządzający wdrożył politykę odpowiedzialnego i zrównoważonego inwestowania, a ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych równolegle z innymi rodzajami ryzyka inwestycyjnego.

Główne założenia przyjętej polityki to podejście holistyczne, które przejawia się na kilku poziomach:

  • wykluczenie: Zarządzający powstrzymuje się od inwestowania w firmy zaangażowane w kontrowersyjne działania;
  • ryzyko dla zrównoważonego rozwoju: w procesie inwestycyjnym brany jest pod uwagę długoterminowy wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka klimatycznego i ryzyka transformacji gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej;
  • integracja ESG: wypływ emitenta na aspekty środowiskowe, społeczne i zasady ładu korporacyjnego. Aegon integruje czynniki ESG w procesie selekcji spółek dla większości strategii inwestycyjnych;
  • zaangażowanie i głosowanie: promowanie zrównoważonego rozwoju i kwestii ESG w relacjach z emitentami oraz przy wykonywaniu praw przysługujących akcjonariuszom.

W odniesieniu do oferty inwestycyjnej naszych produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zwracamy uwagę, czy zarządzający aktywami funduszy inwestycyjnych biorą pod uwagę czynniki ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Kładziemy nacisk na ustalenie, czy i jak zarządzający aktywami funduszy inwestycyjnych integrują ESG w swoich procesach inwestycyjnych.

Preferujemy te fundusze, których zarządzający aktywami stosują się do praktyk rynkowych i deklarowanych polityk ESG oraz ujawniają swoje podejście opinii publicznej. W przypadku zarządzających aktywami, którzy nie deklarują już teraz odpowiedzialnego inwestowania lub stosowania polityki ESG, dążymy do zrozumienia ich długofalowego podejścia do tych zagadnień.

Strategia due diligence w odniesieniu do niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Polityka odpowiedzialnego i zrównoważonego inwestowania stosowana przez Zarządzającego w zarządzaniu aktywami Aegon reguluje kwestie oceny ryzyka odpowiedzialnego i zrównoważonego inwestowania w myśl rozporządzenia SFDR.

Zarządzający identyfikuje kluczowe elementy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju poprzez PAI (Principal Adverse Impacts), które są zgodne z międzynarodowymi normami i standardami.
W przypadku gdy emitenci angażują się w działania, które prowadzą do powstania PAI uznanych za niezgodne z zasadami określonymi w polityce, Zarządzający podejmuje decyzję o wykluczeniu takiego emitenta ze spektrum inwestycji.

W zakresie oceny niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez zarządzających funduszami, zamiast stosowania automatycznego rankingu, będziemy się starali przede wszystkim zrozumieć podejście zarządzających do odpowiedzialnego inwestowania oraz stosowane przez nich strategie due diligence do oceny skutków niekorzystnych decyzji. Wdrożenie eksperckiego podejścia w wewnętrznym procesie monitoringu funduszy przez Zarządzającego będzie pierwszym krokiem do oceny skutków takich inwestycji.

W zakresie inwestycji środków własnych w Aegon kierujemy się zasadą ostrożnego inwestora.

Większość naszych aktywów ulokowana jest w obligacje skarbowe. Rząd Polski aktywnie angażuje się we wdrażanie zrównoważonego finansowania od wielu lat, m.in. realizując projekty prośrodowiskowe w obszarze energii odnawialnej czy transportu niskoemisyjnego.

Sposób zapewniania spójności polityki wynagrodzenia z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Aegon zapewnił spójność obowiązującej polityki Wynagradzania z regulacjami dotyczącymi ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, uzależniając wysokość i wypłatę wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu i osobom pełniącym kluczowe funkcje od weryfikacji warunków uprawniających do otrzymania tego wynagrodzenia. Między innymi sprawdzamy, w ramach oceny ryzyk, czy nie doszło do naruszenia wewnętrznych regulacji, które dotyczą zrównoważonego rozwoju.

 

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy