Aegon Plan na Plus Ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym

Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Potrzebny jest dobry plan, by zrealizować to wszystko, co sobie założyliśmy. Dobrze jest wiedzieć, że mamy środki finansowe, które pozwolą nam wcielać nasze plany w życie, oraz ochronę zapewniającą bliskim pieniądze na wypadek zdarzeń, które ciężko przewidzieć.

Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Aegon Plan na Plus to ochrona na wypadek Twojej śmierci i możliwość regularnego inwestowania z myślą o realizacji ważnych celów. Jest to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, w którym składka jest dzielona na część ubezpieczeniową i inwestycyjną. Do wyboru masz trzy warianty podziału składki: inwestycyjny, optymalny i ochronny. Dzięki temu znasz dokładną kwotę regularnie przeznaczaną na inwestycje. Sam decydujesz o zakresie ochrony oraz masz możliwość inwestowania w fundusze dostępne w ramach naszej oferty.

Aegon Plan na Plus to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w ramach jednej umowy. Dodatkowo masz możliwość zawarcia umów IKE oraz IKZE, gromadzenia kapitału na emeryturę i korzystania z dostępnych ulg podatkowych.

Aegon Plan na Plus to bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich w razie Twojej śmierci!

  • Jeżeli śmierć będzie wynikiem nieszczęśliwego wypadku ‒ wypłacimy świadczenie dwukrotnie wyższe, a jeżeli śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego ‒ wypłacimy je trzykrotnie wyższe, niż świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane w razie śmierci.
  • Ty decydujesz o wariancie podziału składki na część ubezpieczeniową i inwestycyjną.
  • Zakres ochrony dopasujesz do Twoich potrzeb, poszerzając polisę o dodatkowe umowy chroniące na wypadek:

  • Możesz samodzielnie inwestować swoje środki w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Otrzymujesz szeroką paletę, starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy z zabezpieczeniem ryzyka walutowego.
 • Możesz również skorzystać z portfeli zarządzanych przez ekspertów. W ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej dostepne sa dwa portfele: UFK ‒ Program Zrównoważony (PLN-hedged) oraz UFK ‒ Program Dynamiczny (PLN-hedged).
 • Bezpłatnie dokonujesz transferów oraz zmian alokacji pomiędzy wszystkimi dostępnymi funduszami.
 • Przejrzyste zasady: opłata obsługowa w wysokości 1% w skali roku od wartości rachunku w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej oraz 1,4% w skali roku od wartości rachunku w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej. Wartość rachunku zależy od dnia wyceny.

ZAKRES OCHRONY

Umowa pozwala na dopasowanie zakresu ochrony do własnych potrzeb. Polisę można poszerzyć o dodatkowe umowy, obejmujące takie sytuacje, jak:
• poważne choroby,
• operacje medyczne,
• całkowita i trwała niezdolność do pracy,
• pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• trwały uszczerbek na zdrowiu, w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• całkowita i trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• przejęcie opłacania składek w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

DŁUGOŚĆ UBEZPIECZENIA

Umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat.

WYMAGANY WIEK

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy mieć co najmniej 18 lat i nieukończone 66 lat. W przypadku, gdy ktoś inny występuje w charakterze osoby ubezpieczającej (opłacającej składki) i ubezpieczonej, warunkiem jest wiek w przedziale od 18 lat do 71 lat.

SUMA UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia zależy od wybranej opcji polisy oraz charakteru zdarzenia.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Składkę możesz opłacać na dwa sposoby:
• co miesiąc (minimalna wysokość to 150 złotych),
• raz w roku (minimalna wysokość to 1800 złotych).

Łącznie masz do dyspozycji 48 funduszy, w tym funduszy denominowanych w 2 walutach obcych, w które możesz inwestować wybierając jeden z 3 dostępnych pakietów różniących się między sobą poziomem ryzyka.

Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

• Możesz samodzielnie inwestować swoje środki lub wybrać zarządzaną platformę inwestycyjną bez ponoszenia dodatkowych opłat.
• Bezpłatnie dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnymi funduszami. W trakcie trwania umowy możesz dokonywać zmian w zakresie częstotliwości składki, jej wysokości, jak również zawiesić na 1 rok opłacanie całej składki lub jej części inwestycyjnej.
• Przejrzyste zasady i brak pobierania przez Towarzystwo opłat związanych z inwestowaniem.

Pamiętaj, że inwestowanie w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego  wyniku inwestycyjnego.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Plan na Przyszłość+ są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE oraz IKZE. Ze względu na maksymalną wysokość składki, w przypadku wyboru obu rozwiązań, nie ma możliwości wypracowania jednocześnie obu tych limitów – dlatego pamiętaj, że w takim wypadku możesz skorzystać z wygodnej opcji dodatkowych składek.

Limity wpłat na IKE/IKZE w 2024 roku:

IKE: 23 472 zł
IKZE: 9 388,80 zł

Ulgi podatkowe z tytułu IKE/IKZE

IKE IKZE
Wpłacając środki na IKE nabywasz prawo do ulgi podatkowej w przyszłości.

Kwoty wpłacone na IKZE możesz odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.

Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2024 rok nawet o 3 004 zł.

Dla samozatrudnionych korzyść podatkowa w PIT to nawet 4 507 zł 

Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota oszczędności zależy od Twoich indywidualnych rozliczeń podatkowych za dany rok.

Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, wypłacając środki będą zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany będzie zryczałtowany podatek 10%.

 

Wypłata środków IKE/IKZE

IKE IKZE
Musisz ukończyć 60 lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne.

Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków:
1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków

Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto co najmniej 5 lat kalendarzowych

Wcześniejsza wypłata jest możliwa, jednak: 

IKE IKZE
Możesz wcześniej wypłacić środki zarówno w całości, jak i w dowolnej części.

Jednaj taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości.

W tej sytuacji zapłacisz należny za bieżący rok podatek dochodowy.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Plan na Plus są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wyślij wiadomość