Aegon Plan na Przyszłość +Ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym

Aegon Plan na Przyszłość + to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które umożliwia regularne oszczędzanie i zapewnia ochronę ubezpieczeniową.

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Aegon Plan na Przyszłość+ to rozwiązanie dla osób, które poszukują produktu pozbawionego zbędnych opłat i jednocześnie szukają szerokiej palety sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych.
To Ty decydujesz, jaka część wpłacanej składki chroni Twoje życie, a jaka jest inwestowana w fundusze.

Aegon Plan na Przyszłość+ to gwarancja ochrony finansowej dla Twoich bliskich i możliwość regularnego inwestowania przez Ciebie kapitału z myślą o realizacji ważnych celów.

Nowość

Jeśli śmierć będzie wynikiem nieszczęśliwego wypadku, wypłacimy świadczenie dwukrotnie wyższe, a jeśli wynikiem wypadku komunikacyjnego, wypłacimy je trzykrotnie wyższe, aby zapewnić Twoim bliskim jak największe bezpieczeństwo finansowe w tak trudnej sytuacji.

Dlaczego warto wybrać Aegon Plan na Przyszłość+?

• Gwarantuje ochronę na życie i jednocześnie pozwala na regularne inwestowanie kapitału w ramach tej samej umowy.

• W ramach umowy ubezpieczenia masz możliwość zawarcia umów IKE oraz IKZE, gromadzenia kapitału na emeryturę i korzystania z ulg podatkowych.

• Masz gwarancję wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego Twoim bliskim w razie Twojej śmierci, a jego wysokość ustalasz w momencie zawierania umowy. Możesz również ubezpieczyć wskazaną przez siebie osobę, co wiąże się z zawarciem osobnej umowy.

• Swoją składkę możesz podzielić pomiędzy część ubezpieczeniową a inwestycyjną. Do wyboru masz 3 opcje: ochronną, optymalną lub inwestycyjną.

• Możesz dopasować zakres ochrony do Twoich potrzeb, poszerzając polisę o dodatkowe umowy chroniące na wypadek:
1) poważnego zachorowania
2) operacji medycznej
3) całkowitej i trwałej niezdolności do pracy
4) pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
5) trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
6) całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
7) trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku
8) śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
9) przejęcia opłacania składek w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego

• Masz możliwość zwiększenia (indeksacji) składki regularnej lub ubezpieczeniowej, co umożliwi utrzymanie wartości pieniądza w czasie i zapewni większą ochronę ubezpieczeniową.

Aegon Plan na Przyszłość to rozwiązanie dla osób, które:
• poszukują produktu gwarantującego ochronę zapewniającą bliskim osobom pieniądze na wypadek zdarzeń, które ciężko przewidzieć i chcą jednocześnie regularnie inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z myślą o realizacji przyszłych celów,
• akceptują ryzyko inwestycyjne,
• zdecydują się zawrzeć umowę na okres od 5 do 30 lat,
• mają ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 66 lat w przypadku ubezpieczonego. W sytuacjach, w których osoba ubezpieczająca (opłacająca składki) jest inna niż ubezpieczony, musi mieć ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 70 lat.

• Możesz samodzielnie inwestować swoje środki lub wybrać zarządzaną platformę inwestycyjną bez ponoszenia dodatkowych opłat.
• Bezpłatnie dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnymi funduszami. W trakcie trwania umowy możesz dokonywać zmian w zakresie częstotliwości składki, jej wysokości, jak również zawiesić na 1 rok opłacanie całej składki lub jej części inwestycyjnej.
• Przejrzyste zasady i brak pobierania przez Towarzystwo opłat związanych z inwestowaniem.

Łącznie masz do dyspozycji 73 funduszy, w tym funduszy denominowanych w 2 walutach obcych, w które możesz inwestować wybierając jeden z 3 dostępnych pakietów różniących się między sobą poziomem ryzyka.

Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Pamiętaj, że inwestowanie w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego  wyniku inwestycyjnego.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Plan na Przyszłość+ są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy