Profitowi S.A.

Podstawowe dane spółki

  • Firma spółki:  Profitowi S.A. (dawniej Aegon Dystrybucja Spółka Akcyjna)
  • Siedziba: Warszawa
  • Adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
  • Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000693553
  • NIP: 5213793659
  • Regon: 368220481
  • Kapitał zakładowy: 15 000 000 zł, opłacony w całości
  • Akcjonariusz: 100% Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Zarząd

  • Radosław Olkiewicz – Prezes Zarządu
  • Michał Tofiluk – Członek Zarządu