RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych w naszych spółkach.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Dominik Sęczkowski
e-mail: iodo@aegon.pl

  

 

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.
Dane kontaktowe Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą e-mail: iodo@aegon.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podmioty danych Przetwarzamy dane osobowe:
 • ubezpieczonego,
 • ubezpieczającego,
 • przedstawicieli powyższych podmiotów,
 • innych osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, których dane przez nas posiadane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych (brak danych do kontaktu). W takim wypadku prosimy osobę podającą dane o przekazanie ww. osobom niniejszej informacji na temat przetwarzania danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe przetwarzamy w celach:
 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji ewentualnej szkody, reasekuracji ryzyk. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz realizacji umowy,
 • wykonania umowy, w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora,
 • dochodzenia roszczeń administratora związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora,
 • statystycznych, aktuarialnych i sprawozdawczych, związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w ramach wypełnienia obowiązku prawnego, w szczególności na potrzeby zarządzania ryzykiem, ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oceny skuteczności programu reasekuracji oraz dla ustalania rezerw techniczno–ubezpieczeniowych,
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych m.in. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypełnianiem międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, realizacji obowiązków wynikających z przepisów FATCA,
 • marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora,
 • udostępnienia danych innym podmiotom z grupy Aegon w celach marketingowych (w tym celach analitycznych i profilowania), jednak będzie to możliwe wyłącznie za dodatkową zgodą.
Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, wdrożenia ustawodawstwa FATCA, obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z celami statystycznymi oraz procesami aktuarialnymi i sprawozdawczymi, dane w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego do realizacji tych celów będą przetwarzane przez okres dozwolony przepisem prawa.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną, w tym zakresie, dobrowolną zgodę.

Informacja o profilowaniu w działaniach marketingowych

Na podstawie posiadanych danych osobowych oraz informacji na temat zakupionych produktów, możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych klientów.
Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.

Odbiorcy danych W zależności od realizowanych usług, dane osobowe mogą zostać przekazane do:
 • podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu, na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszym poleceniem. Mogą to być m.in.:

– agenci ubezpieczeniowi,
– podmioty współpracujące z nami w procesie likwidacji szkód i/lub oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
– podmioty świadczące nam usługi doradcze,
– agencje marketingowe,
– dostawcy usług informatycznych.

 • innych administratorów danych przetwarzających dane we własnym imieniu np.:

– placówek medycznych,
– podmiotów prowadzących działalność płatniczą,
– podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
– innych podmiotów na podstawie przepisu prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń w realizacji prawa dostępu do danych wynikających z przepisów prawa.  W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności, prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu oraz profilowania.

Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia, przystąpienia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, celem przesłania tych danych innemu administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy lub przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe, odpowiednio, zawarcie umowy ubezpieczenia, jak i przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.
Dane kontaktowe Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą e-mail: iodo@aegon.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez podmioty z grupy Aegon, tj.:
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz innych produktów finansowych.

Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez:
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.
Odbiorcy danych W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. – dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Spółka zawiesiła działalność z dniem 1 stycznia 2024 roku.