Składanie i rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje dotyczące działalności Aegon TU na Życie S.A.

 1. Reklamacja może zostać złożona w jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów, w szczególności w biurze w Al. Jerozolimskich 162A w Warszawie (02-342).
 2. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać: imię, nazwisko, numer Polisy lub PESEL oraz dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.
 3. Reklamacja może zostać złożona:
  – na piśmie – osobiście w jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów lub przesyłką pocztową nadaną na adres wskazany powyżej,
  – ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii 801 300 900 lub 22 592 10 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów,
  – w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą autoryzowanej aplikacji udostępnionej przez Towarzystwo na stronie internetowej aegon.pl
 4. Na żądanie składającego reklamację Towarzystwo potwierdzi wpływ reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z zakresem działania naszych jednostek organizacyjnych.
 6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wysłanie odpowiedzi przed upływem powyższego terminu oznacza jego dochowanie.
 7. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub – na wniosek składającego reklamację – pocztą elektroniczną, o ile składający reklamację wskazał swój adres poczty elektronicznej.
 8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni (gdy zachodzi konieczność uzyskania informacji lub dokumentów od osób trzecich, np. banku lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub Narodowego Funduszu Zdrowia), Towarzystwo poinformuje składającego reklamację o:
  – przyczynach opóźnienia,
  – okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  – przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo reklamacji.
 9. W razie nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, składający reklamację może złożyć do Towarzystwa odwołanie. Do składania i rozpatrywania odwołań stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji.
 10. Klient będący konsumentem może składać skargi i wnioski do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 11. Klient będący osobą fizyczną może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy rozpatruje złożone wnioski na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.
 12. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy.
 13. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczającego, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy.
 14. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: rf.gov.pl

Towarzystwo dąży do polubownego rozwiązywania sporów z Klientami, mając na uwadze interes wszystkich Klientów.