Mediacja

Informacja dotycząca postępowania mediacyjnego

Informujemy o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego. Jest to, w porównaniu do postępowania sądowego, szybsza i mniej kosztowna możliwość zakończenia sporu.

Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy wypełnienie formularza umowy o przeprowadzenie mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Umowę o mediację można pobrać ze strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/mediacja

Skorzystanie z mediacji wiąże się z następującymi korzyściami:

  1. Wszczęcie i prowadzenie mediacji nie wymaga korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.
  2. Opłata za mediację wynosi 50 złotych (dla porównania koszt postępowania sądowego to 5% dochodzonej kwoty).
  3. Średni czas zakończenia postępowania mediacyjnego wynosi zaledwie od 1 do 3 miesięcy.
  4. Postępowanie jest prowadzone przez niezależnego mediatora Komisji Nadzoru Finansowego.
  5. Można aktywnie uczestniczyć w postępowaniu, wypracowując wspólnie z drugą stroną satysfakcjonujące rozwiązanie sprawy.
  6. Z postępowania mediacyjnego można zrezygnować na każdym jego etapie.
  7. Wszczęcie postępowania nie zamyka drogi do późniejszego dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.
  8. Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa również bieg terminu przedawnienia, tak jak w przypadku wniesienia sprawy do sądu powszechnego.
  9. Zawarcie ugody w ramach postępowania mediacyjnego prowadzi do całkowitego zakończenia sporu bez konieczności ponoszenia dalszych kosztów.

Klient jest uprawniony także do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym. Wniosek można pobrać ze strony Rzecznika Finansowego pod adresem:

http://rf.gov.pl/polubowne/#wzory-dokumentow