Wypłata środków

Informacje o wypłacie środków z Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Podstawowe informacje

Do otrzymania środków po śmierci członka Funduszu uprawnieni są:

 • małżonek osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim – otrzymuje on w formie wypłaty transferowej połowę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na swój rachunek w otwartym funduszu emerytalnym (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej),
 • osoba lub osoby wskazane przez członka, w udziale zgodnym z pisemną dyspozycją członka w tym zakresie lub
 • w przypadku braku osoby wskazanej, spadkobiercy zmarłego.

Podział i wypłata środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego są regulowane przez ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Podatki od wypłat z rachunku

Od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku, czyli otwartym funduszu emerytalnym.

Pobranie podatku jest zgodne z treścią art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłata świadczenia na rzecz beneficjentów lub spadkobierców jest zwolniona od podatku od spadku i darowizn.

Wymagane dokumenty - podstawowe

Wszelkie kopie dokumentów muszą być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

Dokumenty dla małżonka:

 • odpis aktu zgonu członka Funduszu,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • potwierdzenie sposobu uregulowania stosunków majątkowych istniejących pomiędzy zmarłym członkiem Funduszu i jego małżonkiem – formularz P1.

Formularz P1

Dokumenty dla osoby wskazanej:

 • odpis aktu zgonu członka Funduszu,
 • poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia dokumentu tożsamości (lub dla osób małoletnich odpis aktu urodzenia),
 • dyspozycja odnośnie sposobu dokonania wypłaty – formularz D1.

Formularz D1

Dokumenty dla spadkobiercy:

 • odpis aktu zgonu członka Funduszu,
 • poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia dokumentu tożsamości (lub dla osób małoletnich odpis aktu urodzenia),
 • postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia,
 • dyspozycja odnośnie sposobu dokonania wypłaty – formularz D1.

Formularz D1

Wypłata dla osób małoletnich – dodatkowe informacje

W przypadku osoby, która:

 • nie ukończyła 13 lat, formularz „dyspozycja D1" - musi być wypełniony i podpisany przez rodzica* dziecka;
 • ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat, formularz „dyspozycja D1" - musi być podpisany przez dziecko oraz dodatkowo przez rodzica*. 

* w sytuacji, gdy opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje inna osoba niż rodzic, należy dostarczyć oryginał dokumentu, z którego wynika prawo do sprawowania tej opieki.