Formularze

Poniżej znajdziesz formularze, które zapewnią realizację Twoich dyspozycji.

Zlecenie transferu/ Zlecenie zmiany alokacji składki

Zlecenie wypłaty/wykupu

Zlecenie wypłaty/zwrotu

Formularz Zmiany Danych

Formularz Ustanowienia/Zmiany/Odwołania Uposażonych

Formularz Zmiany Podpisu Wzorcowego

Wniosek o wypłatę świadczenia

Oświadczenie dotyczące Numeru Rachunku Bankowego

Oświadczenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Zlecenie przeksięgowania składek

Polecenie zapłaty

Zlecenie zmiany platformy inwestycyjnej / programu strategii inwestycyjnej

FATCA

Ocena ryzyka

Oświadczenie PEP

Oświadczenie o beficjencie rzeczywistym

CRS

Porozumienie z UOKiK

RODO

Formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą dla klientów: