Formularze

Poniżej znajdziesz formularze, które zapewnią realizację Twoich dyspozycji.

Zlecenie transferu / zmiany alokacji składki

Zlecenie wypłaty / wykupu

Zlecenie wypłaty / zwrotu z rachunku IKE/IKZE

Formularz wypowiedzenia / odstąpienia od umowy

Formularz zmiany danych

Formularz ustanowienia / zmiany / odwołania uposażonych

Formularz zmiany podpisu wzorcowego

Wniosek o wypłatę świadczenia

Oświadczenie dotyczące Numeru Rachunku Bankowego

Oświadczenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Zlecenie przeksięgowania składek

Polecenie zapłaty

Zlecenie zmiany platformy inwestycyjnej / programu strategii inwestycyjnej

FATCA

Ankieta BAP

Ocena ryzyka

Oświadczenie PEP

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

CRS

Porozumienie z UOKiK

RODO

Formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą dla klientów: