Najczęstsze pytania dotyczące produktów

Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące produktów Aegon.

Czy w trakcie trwania programu inwestycyjnego mogę poszerzyć zakres ochrony?

Tak. Umowę ubezpieczenia dodatkowego można zawrzeć w najbliższej Dacie Miesięcznicy Umowy Podstawowej.

Długość obowiązywania umowy dodatkowej zależy od tego, ile miesięcy pozostało do najbliższej Rocznicy Polisy, czyli pełnego roku od daty zawarcia umowy. Jeżeli jest to więcej niż 6 miesięcy, umowa dodatkowa obowiązuje do najbliższej Rocznicy Polisy. Jeżeli jest to mniej niż 6 miesięcy, umowa dodatkowa obowiązuje do drugiej najbliższej Rocznicy Polisy.

 

Czy mogę wyznaczyć kilka osób uposażonych?

Tak, możesz jako Ubezpieczony wyznaczyć więcej niż jedną osobę, które w razie Twojej śmierci otrzymają Świadczenie Ubezpieczeniowe. Możesz też wyznaczyć uposażonych zastępczych, czyli osoby upoważnione do uzyskania świadczenia w sytuacji, gdy nikt z uposażonych nie będzie mógł go otrzymać.

 

Czy mogę zmienić osoby uposażone, jeżeli tak, to w jaki sposób?

Tak, możesz dokonać zmiany osób uposażonych w każdej chwili obowiązywania Umowy Ubezpieczenia. W jej dokonaniu pomoże Ci formularz Zmiana danych / Lista Uposażonych / Uposażonych Zastępczych, który należy przesłać listownie do Centrum Operacyjnego AEGON. Formularz dostępny jest tutaj.

 

Czy mogę zmienić częstotliwość opłacania Składki?

Tak, możesz zmienić częstotliwość, z jaką opłacasz Składkę.

Zmiana terminu opłacania Składek wymaga jednak zgody AEGON. W tej sprawie powinieneś zwrócić się pisemnie do Centrum Operacyjnego AEGON. Zmiany częstotliwości opłacania Składek można dokonać w każdą rocznicę zawarcia Umowy Ubezpieczenia.

 

Czy Status Polisy Opłaconej mogę osiągnąć przed wyznaczonym terminem?

Tak, Status Polisy Opłaconej można osiągnąć przed wyznaczonym terminem (5 lub 10 lat, w zależności od produktu). Żeby tak się stało, musisz jednak opłacić wszystkie przewidziane na te lata Składki.

 

Czy po osiągnięciu Statusu Polisy Opłaconej nadal muszę regularnie opłacać Składki?

Nie, po osiągnięciu Statusu Polisy Opłaconej nie trzeba dalej opłacać Składek. Należy jednak pamiętać, że wartość rachunku nie może spaść poniżej Minimalnej Wartości Subkonta Składek Regularnych, wskazanej w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Gdy wartość Twojego rachunku spadnie poniżej tej kwoty, będziesz poproszony o uzupełnienie różnicy do wymaganego poziomu, czyli zapłacenie brakującej kwoty.

 

Czym jest Minimalna Wartość Subkonta Składek Regularnych?

Jest to najniższa wartość, jaką może osiągnąć Twój rachunek, by utrzymać w mocy Umowę Ubezpieczenia. Gdy wartość Twojego rachunku spadnie poniżej tej kwoty, będziesz poproszony o uzupełnienie różnicy do wymaganego poziomu.

Kwota ta jest wskazana w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

Co się stanie, jeśli nie będę mógł opłacać Składek?

W AEGON możesz odłożyć termin wpłaty Składek o 30, albo nawet 60 dni, w zależności od produktu. Dzięki temu, w razie przejściowych problemów finansowych, zyskujesz 30 lub 60 dni wolnych od obowiązku płacenia Składki. W razie zaistnienia takiej potrzeby, możesz zawiesić opłacanie Składek nawet na cały rok. W ten sposób zyskujesz wystarczająco dużo czasu, żeby unormować swoją sytuację finansową. Jednak żeby skorzystać z możliwości zawieszenia opłaty Składek, musisz przekroczyć drugą Rocznicę Polisy.

 

Czy mogę zawiesić opłacanie Składek?

Tak, możesz zawiesić opłacanie Składek. Po przekroczeniu drugiej rocznicy Twojej Polisy możesz zawiesić opłacanie Składek Regularnych na jeden rok. Żeby zawiesić opłacanie Składek, powinieneś wysłać do AEGON odpowiedni wniosek.

Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące zawieszania opłacania Składek:

  • opłacania Składek nie można zawiesić, jeżeli doszło do przedłużenia normalnego terminu ich opłacania (Prolongata),
  • zawieszenia opłacania Składek można dokonać jeden raz w ciągu pięciu kolejnych lat trwania Polisy.

 

Czy moją Polisę w AEGON mogę wykorzystać jako zabezpieczenie zaciąganego kredytu?

Tak, możesz wykorzystać Polisę AEGON jako zabezpieczenie kredytu:

  • jako Ubezpieczający możesz za zgodą AEGON, dokonać przeniesienia przysługujących Ci praw majątkowych (m.in. do Całkowitej oraz Częściowej Wypłaty środków) na bank, który udziela Ci kredytu, lub
  • jako Ubezpieczony możesz ustanowić uposażonym bank, który udziela Ci kredytu. W ten sposób, w razie Twojej śmierci, Świadczenie Ubezpieczeniowe przekazane zostanie bankowi.

 

Czy mogę dokonać cesji praw związanych z Polisą na bank?

Tak. Cesja praw za zgodą AEGON dotyczyć może praw majątkowych Ubezpieczającego. Należy pamiętać, że nie jest możliwe przeniesienie na bank prawa Ubezpieczonego do wskazywania Uposażonych (jest to tzw. prawo osobiste).

Za zgodą AEGON, Ubezpieczający i bank mogą ustalić, że:

  • prawo do Częściowej i Całkowitej Wypłaty środków zgromadzonych w ramach Umowy Ubezpieczenia będzie przysługiwać bankowi, natomiast prawo do zmiany Alokacji Składek albo
  • prawo zlecania Transferów pozostanie przy Ubezpieczającym, zmiana Alokacji oraz Transfery środków będą możliwe tylko wtedy, gdy pod odpowiednim wnioskiem podpisze się zarówno Ubezpieczający, jak i jego bank.

 

Czy mogę odstąpić od Umowy Ubezpieczenia? Jeśli tak, to w jakim terminie?

Tak, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w zależności od produktu, masz 30 lub 60 dni na odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia.

 

Czy z produktów AEGON mogę dokonać Częściowej Wypłaty środków?

Tak, z produktów AEGON można dokonywać Częściowej Wypłaty środków.

Minimalną wysokość i liczbę możliwych Częściowych Wypłat w ciągu jednego Roku Polisowego znajdziesz w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

Czy Wypłata środków wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Tak, wypłata środków wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest to: opłata od wykupu oraz, w określonych sytuacjach, opłata likwidacyjna. Warunki pobierania wskazanych opłat określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a wysokość obu opłat, jak również okres, w którym obowiązują, podane są w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

 

Od kiedy rozpoczyna się, i kiedy wygasa ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty wskazanej na Polisie, kończy się  natomiast wraz z datą wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia.

 

Co dzieje się z zapłaconą Składką, jeśli nie potwierdzę akceptacji ryzyka związanego z programem?

Prawo wymaga, żebyś przed podpisaniem umowy zaakceptował dokument mówiący o ryzyku inwestycyjnym. Dlatego też, w razie niezaakceptowania ryzyka wiążącego się z programem, nie dojdzie do zawarcia umowy, a AEGON zwróci Ci wpłaconą Składkę w całości, bez potrącania żadnych kosztów.

 

Czy zmiana wykonywanego zawodu lub stanu zdrowia, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, ma wpływ na jej przebieg, np. na wysokość Składki?

Nie, zmiana wykonywanego zawodu lub pogorszenie stanu zdrowia w trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia nie ma wpływu na jej przebieg czy wysokość Składki.