Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Czym jest polityka ujawnień?

Jako uczestnicy rynku finansowego, którzy oferują produkty z elementem inwestycyjnym, podlegamy wymogom SFDR, czyli  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. Na mocy tego dokumentu jesteśmy zobowiązani do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na naszej stronie internetowej oraz w dokumentach, które w naszym przypadku odnoszą się do produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz programami emerytalnymi IKE i IKZE.

Informacje dotyczące kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem dla produktów:

Aktualne dokumenty na temat tzw. ujawnień obowiązują od 13 lutego 2023 roku i są dostępne na naszej stronie internetowej pod następującymi adresami: